Aktuality

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 8. 6. 2020 mullerova | 17. 05. 2020

Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hod. v budově školy. Pozvánka ke konání jednotných testů byla uchazečům, kteří uvedli na přihlášce ke studiu naši školu na prvním místě, odeslána poštou v pátek 15. 5. 2020. Spolu s pozvánkou uchazeči obdrželi základní a důležité informace týkající se průběhu a vyhodnocení přijímacího řízení, organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 a čestné prohlášení, které musí uchazeči vyplnit a odevzdat při vstupu do budovy školy. Pozvánku obdrží uchazeči také na emailovou adresu, kterou uvedli na přihlášce ke studiu. Více informací zde

MATURITNÍ ZKOUŠKY – ORGANIZAČNÍ INFORMACE hons | 27. 04. 2020

Vedení školy publikovalo veškeré organizační informace týkající se maturitních zkoušek. Podrobné pokyny jsou pro maturanty k dispozici ve studijních materiálech a intranetu školy. Dále jsou k dispozici v týmu Úžlabina v rámci MS Teams. Žákům byly publikovány tyto materiály:

 • informace o složení zkušebních maturitních komisí,
 • informace o odeslání pozvánek k DT společné části MZ,
 • pravidla pro DT společné části MZ,
 • kritéria hodnocení profilové části MZ,
 • informace o odevzdání maturitní práce, seznamů četby, vrácení knih, vrácení vstupného za ples,
 • rozpisy praktické zkoušky z odborných předmětů,
 • rozpisy obhajob maturitních prací,
 • rozpisy ústních maturitních zkoušek,
 • pokyny k průběhu ústních maturitních zkoušek.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ: 1.–3. ročník hons | 19. 05. 2020

Ředitelka školy zveřejnila pravidla hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 pro 1. až 3. ročník. Pravidla jsou k dispozici zde.

MATURITNÍ PLES ZRUŠEN BEZ NÁHRADY hons | 04. 05. 2020

Maturitní ples se vzhledem k aktuální situaci ruší bez náhrady. Peníze vybrané na vstupném budeme žákům 4. ročníku vracet v průběhu maturitních zkoušek. Žákům 1.–3. ročníku budeme peníze vracet do konce školního roku (při předávání vysvědčení). Pokyny pro vratky plateb za lístky pro ostatní zájemce zveřejníme později.

Odborné praxe pro žáky 2. a 3. ročníků zrušeny mullerova | 14. 04. 2020

Z důvodu mimořádných opatření stanovených vládou ČR v souvislosti s COVID-19 a s ohledem na nepředvídatelnost dalšího vývoje byla ředitelka školy nucena přistoupit ke zrušení odborných praxí pro žáky 2. a 3. ročníků, které se měly konat v květnu 2020.

O zrušení odborných praxí zajištovaných školou bude jednotlivé firmy informovat škola, stejně tak i firmy, se kterými již byla podepsána smlouva o odborné praxi. 

Zároveň jsou zrušeny zahraniční stáže pro vybrané žáky 3. ročníků plánované na červen 2020.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ, DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU, PRAVIDLA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ hons | 30. 03. 2020

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato opatření platí do odvolání.

V této souvislosti:

 • se veškerá výuka ruší,
 • byly obědy centrálně odhlášeny.

Ředitelka školy vydává dodatek č. 1 ke školnímu řádu, který stanovuje práva a povinnosti v oblasti distančního vzdělávání.

Dále upřesňujeme pravidla distančního vzdělávání:

 • žáci a učitelé komunikují prostřednictvím nástroje MS Teams,
 • on-line výuka probíhá ve dnech a časech stálého rozvrhu hodin,
 • po zadání úkolu, testu, samostatné práce apod. je povinností učitele podat žákům zpětnou vazbu,
 • učitelům bylo doporučeno ukládat dlouhodobější úkoly, náročnější práce a hlavně oznámení o datu a času on-line výuky apod. do prostředí Microsoft Teams s dostatečným předstihem,
 • při vzdělávání žáků se SPU v distanční formě také platí doporučení PPP a povinností učitele je toto doporučení dodržovat.

Vedení školy

Poslední aktualizace: 30. 3. 2020, 19:00.

Nová 3D tiskárna ve školní síti mullerova | 17. 01. 2020

Ve školní knihovně je nyní k dispozici nová 3D tiskárna.

Platby za 3D tisk se realizují formou kreditu stejně jako při tisku na síťové tiskárně v šatně.

Pravidla pro užívání tiskárny najdete zde.

Nabídka praxí a brigád mullerova | 11. 06. 2019

Na portálu Registr praxí najdete širokou nabídku praxí a brigád, vhodných i pro středoškolské studenty.