Studentský parlament

Studentský parlament SPŠEaG V Úžlabině zahájil svoji činnost v květnu roku 2007. Zastupuje zájmy studentů a zprostředkovává obousměrný tok informací mezi vedením SPŠEaG a studenty. Zvláště důležitou funkci plní studentský parlament ke studentům, kteří se na něj obrátí s prosbou o pomoc a radu.

Studentský parlament tvoří 1–2 zástupci z každé třídy, kteří jsou třídou zvoleni. Funkční období je jednoleté. Zástupci mohou být voleni i opakovaně, mohou být kdykoli třídou odvoláni a mohou být demokraticky zvoleni noví zástupci. Schůze parlamentu otevřená a každý student má právo přijít a projevit svůj názor po dohodě se zástupcem své třídy. Parlament je otevřený pedagogům a ostatním zaměstnancům školy.

Parlament zastupuje předseda, popř. jeho zástupce, další člen výboru zapisuje probíraná témata z jednotlivých schůzí a informuje ostatní studenty o dění uvnitř studentského parlamentu. Hostem na každé schůzi je také paní ředitelka, která poskytuje prostor pro konání schůzí a jedná s dalšími stranami, které mohou rozhýbat podněty studentů.

Předseda studentského parlamentu zodpovídá za svolávání schůzí parlamentu (den, hodina, místo), a to nejpozději týden před konáním schůze, za vyhotovení zápisu z jednání ze studentského parlamentu a jeho zveřejnění (do 7 kalendářních dnů) tak, aby se s ním mohl seznámit každý student na nástěnce v šatně nebo dálkovou formou ve studijních materiálech.

V roce 2011 vstoupil studentský parlament do České středoškolské unie, kde se účastní akcí, které se snaží sdružovat studentské samosprávy. Od roku 2017 je studentský parlament členem Středoškolského sněmu hl. m. Prahy.