Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 

Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Studijní obor

První přijatý žák

Poslední přijatý žák

 

Výsledky ZŠ

Body ČJ

Body MAT

Výsledky celkem

Výsledky ZŠ

Body ČJ

Body MAT

Výsledky celkem

Elektrotechnika

96,95 %

48

42

92,78 %

84,14 %

30

21

64,26 %

Informační technologie

97,12 %

48

48

96,45

82,18 %

26

29

65,87 %

 

 Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • do 1. března 2021

Tiskopis přihlášky:  Přihláška ke studiu

Přihlášky přijímá studijní oddělení denně od 7:30 do 16:00 hod. Přihlášky lze odevzdat osobně, poštou nebo soukromou datovou schránkou. Počet přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je omezen na dvě (např. dvě školy po jednom oboru nebo jedna škola a dva její obory), obě přihlášky jsou identické. Z přihlášky je vidět, v jakém pořadí si uchazeč školy zvolil.

Vyplňování přihlášky:

 • Obě přihlášky musí být vyplněny shodně (i pořadí škol), musí být potvrzeny lékařem (originální podpis a razítko) a ZŠ (originální podpis a razítko).
 • Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, nezapomeňte na telefon, e-mail, IZO ZŠ, uveďte aktuální adresu osobní datové schránky (pokud si v čase od podání přihlášky do data rozhodnutí zařídíte datovou schránku, musíte adresu schránky sdělit škole), napište obor vzdělání: Elektrotechnika, Informační technologie, u oboru Informační technologie připište druhý volitelný jazyk, tj. NJ, nebo OA (odborná angličtina).
 • Zapište hodnocení na vysvědčení za první pololetí 8. a 9. třídy základní školy. (Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.)
 • Obě identická vyhotovení musí podepsat zákonný zástupce i uchazeč.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přikládají k přihlášce doporučení PPP o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, tím není dotčena.

Doplňující informace k přijímacímu řízení:

 • V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
 • V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Započítává se lepší výsledek.
 • Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se JPZ nekoná, a druhou přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se JPZ koná, koná uchazeč JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se JPZ koná. Ředitel této školy zašle uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně do tří dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

 

Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

 • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 • 2. termín: úterý 13. dubna 2021 

JPZ se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 min. a z písemného testu v oboru Matematika v délce 70 minut. Obsah JPZ odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zadání a hodnocení testů zajišťuje Centrum. MŠMT v Opatření obecné povahy - Přijímací řízení (dodatek) nově upravuje dobu trvání JPZ, a to tak, že se prodlužuje délka trvání testu z českého jazyka a literatury o 10 minut a testu z matematiky o 15 minut.

Harmonogram přijímacího řízení:

 • do 1. března 2021 uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu
 • do 8. března 2021 může ředitelka školy rozhodnout o nekonání JPZ, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (tato možnost je málo pravděpodobná)
 • do 29. března 2021 uchazeč obdrží pozvánku k JPZ
 • 12. dubna 2021 se koná 1. řádný termín JPZ
 • 13. dubna 2021 se koná 2. řádný termín JPZ
 • 29. dubna 2021 ředitelka školy zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení (výsledky budou zveřejněny na webové stránce a v budově školy)
 • 12. a 13. května 2021 se koná náhradní termín JPZ (za 1. a 2. termín)
 • 19. května 2021 ředitelka školy zveřejnění celkové výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu
 • do 13. května 2021 uchazeč odevzdá zápisový lístek (do 2. června 2021 uchazeč, který konal JPZ v náhradním termínu)

Odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Upozornění:

MŠMT může s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný.

Dotazy