Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O OBOR GYMNÁZIUM

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy bohužel stále nezapsalo vzdělávací obor Gymnázium do rejstříku škol a školských zařízení, proto je škola nucena postupovat podle § 60 odst. 1 školského zákona, tj. ředitelka školy může vyhlásit 1. kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. 8. 2023. Z výše uvedeného důvodu škola nemůže přijímat přihlášky ke studiu oboru Gymnázium v termínu do 1. 3. 2023. Všem zájemcům o studium tohoto oboru se tímto omlouváme a doporučujeme sledovat webové stránky školy. 

 

Počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: 

 • Obor ELEKTROTECHNIKA - 64
 • Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 297

V 1. kole přijímacího řízení budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • do 1. března 2023

Tiskopis přihlášky:  Přihláška ke studiu

Organizace Cermat připravila pro uchazeče o studium Průvodce vyplněním přihlášky.

Přihlášky přijímá studijní oddělení denně od 7:30 do 16:00 hod. Přihlášky lze odevzdat osobně, poštou nebo datovou schránkou. Počet přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je omezen na dvě (např. dvě školy po jednom oboru nebo jedna škola a dva její obory), obě přihlášky jsou identické. Pořadí nevyjadřuje preferenci té které školy. 

Vyplňování přihlášky:

 • Obě přihlášky musí být vyplněny shodně (i pořadí škol), musí být potvrzeny lékařem (JEN PRO OBOR ELEKTROTECHNIKA, originální podpis a razítko) a ZŠ (originální podpis a razítko).
  • Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, nezapomeňte na telefon, e-mail, IZO ZŠ, uveďte aktuální adresu osobní datové schránky (pokud si v čase od podání přihlášky do data rozhodnutí zařídíte datovou schránku, musíte adresu schránky sdělit škole), napište obor vzdělání: Elektrotechnika, Informační technologie, Gymnázium, u oboru Informační technologie připište druhý volitelný cizí jazyk, tj. NJ, nebo OA (odborná angličtina).
 • Zapište hodnocení na vysvědčení za první a druhé pololetí 8. a první pololetí 9. třídy základní školy. 
 • Obě identická vyhotovení musí podepsat zákonný zástupce i uchazeč.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přikládají k přihlášce doporučení PPP o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, tím není dotčena. Cizinec s přihláškou ke studiu předkládá originál vysvědčení a úředně ověřený překlad.

Vysvětlivky k přihláškám

Informace pro uchazeče s dočasnou ochranou 

Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky:

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ): 

 • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
 • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

JPZ se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika v délce 70 minut. Obsah JPZ odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zadání a hodnocení testů zajišťuje Centrum. Maximální počet bodů je 50 z každé zkoušky.

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče o studium:

 • 1. termín: středa 10. května 2023
 • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

 

Harmonogram přijímacího řízení:

Činnost Termín Poznámky
Podání přihlášky ke studiu do 1. března 2023  
Zaslání pozvánky k řádnému termínu JPZ do 30. března 2023 Pozvánky se budou odesílat v týdnu od 20. 3.* Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku doporučeně poštou nebo datovou schránkou.
Řádný termín JPZ - 1. termín 13. dubna 2023 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Řádný termín JPZ - 2. termín 14. dubna 2023 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Termín pohovorů pro cizince   Individuální pozvánky budou odeslány společně s pozvánkou k JPZ.
Předání výsledků JPZ škole 28. dubna 2023  
Nahlížení do spisů 28. dubna 2022 od 13:00 do 15:00 h.  Není povinné.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 3. května 2023  Na webové stránce školy a v budově školy.
Odevzdání zápisového lístku do 13. května 2023 Osobně, poštou.
Náhradní termín JPZ 10. a 11. května 2023 Uchazeči obesláni poštou.
Termín pohovorů - náhradní termín 10. května 2023 Individuální pozvánky odeslány emailem.
Nahlížení  do spisů 17. května 2023 od 14:00 do 15:00 h. Není povinné.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 18. května 2023 v odpolední hodinách Na webové stránce školy a v budově školy.

 * Vzor pozvánky. V pozvánce jsou uvedeny mj. tyto důležité údaje: místo a čas konání zkoušky a základní informace k jednotným testům, věnujte pozornost povoleným pomůckám a doporučení k didaktickému testu, zejména zápisu řešení úloh. V dopise, který obdrží zákonný zástupce uchazeče o studium doporučeně poštou nebo datovou schránkou, najdete:

 • pozvánku k přijímací zkoušce,
 • oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (viz správní řád).

Shromažďování podkladů bude ukončeno 27. dubna 2023 v 10:00 hod. Dne 28. dubna 2023 od 13 do 15 hod. se zákonní zástupci mohou seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Je to právo, nikoli povinnost. Zákonní zástupci se seznámí s podklady rozhodnutí, nikoli s výsledkem přijímacího řízení. Termín případné návštěvy školy si zákonný zástupce musí předem rezervovat (viz pokyny v zaslaném Oznámení).

 

Doplňující informace k přijímacímu řízení:

 • V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
 • V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Započítává se lepší výsledek.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně do tří dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

  Průměrný prospěch na ZŠ  Přijímací zkouška z MAT (body) Přijímací zkouška z ČJL (body) Celkem 
ELEKTROTECHNIKA I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 100 % 45 46 94,60 %
Poslední přijatý uchazeč 90,5 % 31 28 71,60 %
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 100 % 47 47 96,40 %
Poslední přijatý uchazeč 89,71 % 33 31 74,28 %

 

Počet přihlášek ke studiu v loňském školním roce:

 • Obor ELEKTROTECHNIKA: 100
 • Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE: 287

 Dotazy