Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 

 

V 1. kole přijímacího řízení budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2024.

 

Chystané změny ve školním roce 2023/2024 

Informační podpora pro uchazeče a jejich zákonné zástupce ve věci digitalizace přihlášek ke vzdělávání ve SŠ:

Ministerstvo školství spustilo webové stránky, které budou hlavním zdrojem informací o novém systému průběhu a přijímání do středních škol. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi.

Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • do 20. února 2024

Uchazeč může podat až 3 přihlášky.

Způsoby podání přihlášek: 

 1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou, povinné přílohy (lékařské doporučení, doporučení z PPP apod.) zákonný zástupce nahraje do systému jako sken či fotografie.
 2. Výpis ze systému (zákonný zástupce uchazeče vyplní on-line, přidá přílohy, přihlášku uloží, vytiskne výpis, podepíše a doručí včetně požadovaných příloh v tištěné podobě do každé zvolené školy).
 3. Listinná přihláška (k přihlášce zákonný zástupce přiloží listinné kopie všech příloh a doručí do každé zvolené školy).

Uchazeč si zvolí pouze jednu z možností podání přihlášky. Nelze kombinovat.

Vyplňování přihlášky:

zákonný zástupce vyplní:

 • požadované údaje o uchazeči,
 • název školy,
 • obor středního vzdělání,
 • formu vzdělávání. 

UPOZORNĚNÍ: Už při podání přihlášky musíte všechny školy/obory seřadit sestupně dle preference!

zákonný zástupce přiloží přílohy:

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pouze u oboru vzdělávání Elektrotechnika),
 • doporučení školského poradenského zařízení (podpůrná opatření),
 • osvědčení o uznání rovnosti zahraničního vysvědčení,
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka.

UPOZORNĚNÍ: Na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru vzdělání!

Součástí přihlášky budou další doklady:

 • prospěch na ZŠ (8. a 9.třída ZŠ),
 • motivační dopis, diplomy za soutěže či olympiády apod. (blíže bude uvedeno v kritériích). 

Přihlášku podepisuje jen zákonný zástupce (digitálně či osobně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ): 

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče o studium

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky:

 • Přípravné kurzy - začínáme v únoru 2024, podrobnější informace na dnech otevřených dveří nebo na webové stránce školy.
 • Testová zadání k procvičování naleznete v aplikaci Trénuj a uč se.

Harmonogram přijímacího řízení:

Činnost Termín Poznámky
Podání přihlášky ke studiu  do 20. února 2024 Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou, podáním výpisu vytištěného z on-line systému (osobně, poštou, datovou schránkou) nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (osobně, poštou, datovou schránkou).
Zaslání pozvánky k řádnému termínu JPZ do 14 dnů před konáním JPZ Elektronicky, nebo doporučeným dopisem.
Řádný termín JPZ - 1. termín 12. dubna 2024 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Řádný termín JPZ - 2. termín 15. dubna 2024 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Termín pohovorů pro cizince Termíny budou včas zveřejněny. Individuální pozvánky budou odeslány společně s pozvánkou k JPZ.
Zaslání pozvánky k náhradnímu termínu JPZ do 7 dnů před konáním JPZ  Elektronicky, nebo doporučeným dopisem
Náhradní termín JPZ 29. nebo 30. dubna 2024 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Nahlížení do spisů Termíny budou včas zveřejněny. Není povinné.
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení 15. května 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webové stránce a v budově školy.
ZÁPISOVÉ LÍSTKY   ZRUŠENY
2. kolo přijímacího řízení po 20. květnu 2024  Centrálně řízené jako 1. kolo.
Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení  21. června 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webové stránce a v budově školy.

 * V pozvánce jsou uvedeny mj. tyto důležité údaje: místo a čas konání zkoušky a základní informace k jednotným testům, věnujte pozornost povoleným pomůckám a doporučení k didaktickému testu, zejména zápisu řešení úloh. V dopise, který obdrží zákonný zástupce uchazeče o studium doporučeným dopisem nebo elektronicky, najdete:

 • pozvánku k přijímací zkoušce,
 • oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (viz správní řád).

 

Chystané změny přinesou zrušení "formálního odvolání". Další novinkou je vzdání se práva na přijetí. 

Po schválení novely školského zákona budeme informace upřesňovat. 

 

Počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: 

 • Obor ELEKTROTECHNIKA - 64
 • Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 297
 • Obor GYMNÁZIUM - přijímací řízení probíhalo v období 2. kol, počet přihlášených uchazečů není relevantní.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: 

  Průměrný prospěch na ZŠ  Přijímací zkouška z MAT (body) Přijímací zkouška z ČJL (body) Celkem 
ELEKTROTECHNIKA I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 100 % 45 46 94,60 %
Poslední přijatý uchazeč 79 % 23 23 59,20 %
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 100 % 50 48 98,80 %
Poslední přijatý uchazeč 89,35 % 24 36 71,74 %
GYMNÁZIUM I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 98,51 % 44 40 89,80 %
Poslední přijatý uchazeč 89,71 % 22 23 62,88 %

 

 Dotazy