Aktuální informace - přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

MŠMT

Datum:  Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 8. června 2020 od 8:30 hod. v budově školy. 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce (JPZ):

Uchazeči, který uvedl na přihlášce ke studiu naši školu na prvním místě, byla zaslána pozvánka k jednotné přijímací zkoušce společně s dalšími dokumenty, jako jsou informace o průběhu a vyhodnocení přijímacího řízení, organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 a čestné prohlášení, které musí uchazeč vyplnit a odevzdat při vstupu do budovy školy. Pozvánka byla odeslána také na emailovou adresu, kterou uchazeč uvedl na přihlášce ke studiu.

Jednotná přijímací zkouška:

Obsah JPZ vychází z RVP pro základní školy. Text z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a z matematiky 85 minut. Základní informace k jednotným testům uchazeč najde na pozvánce včetně povolených pomůcek. Uchazeč s SPU má uzpůsobené podmínky na základě doporučení pedagogicko-psychologických poraden.

Organizace jednotné přijímací zkoušky:

Budova školy bude otevřena od 7.00 hodin, uchazeči vstupují do budovy jednotlivě. Při vstupu odevzdávají vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, řídí se pokyny učitelů a zaměstnanců školy a dodržují organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19, které obdrželi společně s pozvánkou. Během přestávky mezi zkouškami neopouštějí budovu školy. 

Vyhodnocení přijímacího řízení:

Výsledky jednotných testů obdrží obě školy uvedené na přihlášce ke studiu a každá škola vyhodnocuje přijímací řízení dle svých vyhlášených kritérií. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 16. května 2020 na webové stránce školy a v budově školy. Konkrétně bude zveřejněno pořadí uchazečů pod registračním číslem spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a s kritérii přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku:

Termín pro odevzdání zápisového lístku je nově stanoven do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nejzazší termín je do 23. června 2020. Zápisový lístek může uchazeč odevzdat i škole, kterou má uvedenu na druhém místě, a tudíž v ní nekonal jednotné přijímací zkoušky. Pořadí škol na přihlášce nezavazuje uchazeče podat zápisový lístek pouze na školu v prvním pořadí. Zápisový lístek doporučujeme odevzdat osobně, výjimečně poštovní přepravou.

Nepřijetí ke studiu:

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a nebyli přijati z kapacitních důvodů, podají ihned žádost o vydání nového rozhodnutí. Nemůže-li ředitelka školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Harmonogram přijímacího řízení:

8. 6. 2020 - jednotná přijímací zkouška pro uchazeče, kteří uvedli na přihlášce ke studiu naši školu jako první v pořadí

16. 6. 2020 - zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webové stránce školy a v budově školy

                  - podání žádosti o vydání nového rozhodnutí (platí pro nepřijaté uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a z kapacitních důvodů nebyli přijati)

23. 6. 2020  - náhradní termín pro omluvené uchazeče

                   - poslední den pro odevzdání zápisového lístku

Důležité dokumenty a formuláře ke stažení

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žádost o vydání nového rozhodnutí

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ:

Třídní schůzky pro přijaté uchazeče

Třídní schůzky se budou konat prezenčně, nebo on-line v závislosti na doporučení MZ ČR. Datum bude zveřejněno 16. 6. 2020.

Přijatí uchazeči oboru Informační technologie si musí zvolit jeden povinně volitelný předmět, a to odbornou angličtinu, nebo němčinu.

Přijatí uchazeči oboru Elektrotechnika si mohou zvolit jeden nepovinný předmět, a to odbornou angličtinu, nebo němčinu. Termíny pro přihlášky povinně volitelného či nepovinně volitelného předmětu budou uvedeny na přihlášce, formulář bude zveřejněn na webové stránce školy.

Pro přijaté uchazeče připravujeme třídenní adaptační kurz, který by se měl konat v termínu od 9. do 11. 9. 2020. Přihlášky budou zveřejněny na webové stránce školy.

 

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

Podmínky přijetí ke studiu

  1. Výsledky prospěchu na základní škole, tj. vysvědčení celé 8. třídy a první pololetí 9. třídy. Bodově zvýhodňujeme známky z matematiky, fyziky a částečně českého jazyka. Bodově zvýhodňujeme úspěšnou účast v soutěžích a olympiádách v 8. nebo 9. třídě ve vybraných předmětech (matematika, fyzika, informatika apod.) a zájem o obor v mimoškolních aktivitách. Posledním kritériem je stupeň z chování.
  2. Výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky z matematiky (70 min.) a ČJL (60 min.). Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pro vyhodnocení kritérií přijímacího řízení používáme program, který vytvořila profesorka školy Mgr. L. Dobešová.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021