Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: 

Obor ELEKTROTECHNIKA: seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE: seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Registrační číslo obdrželi zákonní zástupci v informačním dopise, který jim byl odeslán emailem v průběhu února a března.

POUČENÍ PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE: 

V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v SPŠE, Praha 10, V Úžlabině 320 odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

 • temín odevzdání zápisového lístku: do 3. června 2021
 • vyplněné zápisové lístky se odevzdávají na studijním oddělení denně od 7:30 do 16:00 hodin, lze zaslat i poštou
 • on-line třídní schůzky se budou konat ve středu 16. června od 17:30 (podrobnější informace obdrží zákonný zástupce e-mailem)
 • on-line rozřazovací testy z anglického jazyka budou probíhat v termínu od 17. 6. do 16. 7. 2021 (pokyny k přihlašování obdrží žáci nejpozději 17. 6. 2021)
 • závaznou přihlášku k nepovinně volitelnému předmětu odešlou žáci oboru Elektrotechnika do 25. 6. 2021 (lze odevzdat společně se zápisovým lístkem)
 • závaznou přihlášku k povinně volitelnému předmětu odešlou žáci oboru Informační technologie do 25. 6. 2021 (lze odevzdat společně se zápisovým lístkem)
 • žádost o zařazení do třídy společně s kamarádem odešlou žáci oboru Informační techologie nejpozději do 25. 6. 2021 do 14:00 hod. na email svitkova@uzlabina.cz
 • žákům bude vydán školní průkaz ISIC dne 1. 9. 2021:
  • důležité informace jak si ISIC objednat  najdete dopise ředitelky školy
  • vyplněnou a podepsanou žádost odevzdá zákonný zástupce na studijním oddělení společně se zápisovým lístkem nebo pošle na e-mail svitkova@uzlabina.cz
  • informace o pravidlech užívání průkazu a o zpracování osobních údajů

 

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvedávat osobně na studijním oddělení školy dne 21. května 2021 od 12:00 do 16:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání můžete odevzdat osobně, zaslat poštou nebo datovou schránkou.

Vzor odvolání.

Opatření obecné povahy - dodatek týkající se zpětvzetí zápisového lístku a konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 ********************************************************

NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Jen pro přihlášené účastníky řízení: 19. 5. 2021 od 14:00 do 15:30 hod.

*********************************************************

Harmonogram přijímacího řízení: 

 • do 1. března 2021 uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu
 • do 8. března 2021 může ředitelka školy rozhodnout o nekonání JPZ, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (tato možnost je málo pravděpodobná)
 • do 16. dubna 2021 uchazeč obdrží pozvánku k JPZ
 • 3. května 2021 se koná 1. řádný termín JPZ
 • 4. května 2021 se koná 2. řádný termín JPZ
 • 5. května 2021 se konají pohovory s uchazeči, kteří nebudou na základě žádosti psát test z českého jazyka a literatury 
 • nejdříve 19. a nejpozději 21. května 2021 ředitelka školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení (výsledky budou zveřejněny na webové stránce a v budově školy)
 • do 2.- 4. června 2021 uchazeč odevzdá zápisový lístek (přesné datum bude upřesněno)
 • 2. června 2021 se koná první náhradní termín
 • 3. června 2021 se koná druhý náhradní termín
 • nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021 ředitelka školy zveřejnění celkové výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu
 • do 28.-30. června 2021 uchazeč odevzdá zápisový lístek (přesné datum bude upřesněno)

POKYNY KE KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je uchazečům umožněna osobní přítomnost při jednotné přijímací zkoušce v budově školy, pokud

 • nemají příznaky onemocnění COVID-19,
 • používají ochranu nosu a úst (nově stačí zdravotnická obličejová maska),
 • předloží negativní výsledek testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Příslušná ZŠ otestuje žáka a vydá mu potvrzení, které bude dokladem o provedení testu a bude obsahovat:

 • jméno žáka,
 • název školy,
 • datum provedení testu,
 • výsledek testu.

Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě. 

Potvrzení střední škola nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří, že jej uchazeč má a zkontroluje jeho obsah.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní i v případě podporující osoby, tj. asistenta žáka. Doklad může uchazeč/podporující osoba předložit i v elektronické podobě.

Harmonogram dne 3. a 4. května 2021

 • budova školy bude pro uchazeče přístupná od 7:20 hod.
 • před vstupem do budovy uchazeč předloží negativní výsledek na COVID-19 nebo náhradní doklad, viz výše (v případě špatného počasí v šatně)
 • ve všech prostorách školy používá ochranu nosu a úst 
 • použije dezinfekci na ruce
 • dodržuje rozestup 1,5-2 m
 • odchází do učebny podle zveřejněného rozpisu 
 • začátek administrace zkoušky (matematika) v učebně v 8:30 hod.
 • zahájení zkoušky z matematiky v 8:45 hod.
 • mezi zkouškami je přestávka, uchazeči setrvávají v učebně
 • začátek administrace zkoušky (český jazyk a literatura) v učebně v 11:10 až 11:50 hod., poté hned zkouška
 • předpokládaný konec JPZ 12:40 až 14:15 hod.

 Rodiče do budovy nevstupují.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitelce školy, může konat zkoušku v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Všem uchazečům přejeme hodně úspěchů.

 

K 1. 3. 2021 evidujeme 381 přihlášek, z toho 76 na obor Elektrotechnika, 305 přihlášek na obor Informační technologie. Přihlášeným uchazečům o studium a jejich zákonným zástupcům byl zaslán na uvedenou emailovou adresu informační dopis, ve kterém je mj. uvedeno registrační číslo ve tvaru I/000/21/000. Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Všichni uchazeči o studium budou skládat jednotné přijímací zkoušky.

 Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Studijní obor

První přijatý žák

Poslední přijatý žák

 

Výsledky ZŠ

Body ČJ

Body MAT

Výsledky celkem

Výsledky ZŠ

Body ČJ

Body MAT

Výsledky celkem

Elektrotechnika

96,95 %

48

42

92,78 %

84,14 %

30

21

64,26 %

Informační technologie

97,12 %

48

48

96,45

82,18 %

26

29

65,87 %

 

 Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • do 1. března 2021

Tiskopis přihlášky:  Přihláška ke studiu

Přihlášky přijímá studijní oddělení denně od 7:30 do 16:00 hod. Přihlášky lze odevzdat osobně, poštou nebo soukromou datovou schránkou. Počet přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je omezen na dvě (např. dvě školy po jednom oboru nebo jedna škola a dva její obory), obě přihlášky jsou identické. Z přihlášky je vidět, v jakém pořadí si uchazeč školy zvolil.

Vyplňování přihlášky:

 • Obě přihlášky musí být vyplněny shodně (i pořadí škol), musí být potvrzeny lékařem (originální podpis a razítko) a ZŠ (originální podpis a razítko).
 • Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, nezapomeňte na telefon, e-mail, IZO ZŠ, uveďte aktuální adresu osobní datové schránky (pokud si v čase od podání přihlášky do data rozhodnutí zařídíte datovou schránku, musíte adresu schránky sdělit škole), napište obor vzdělání: Elektrotechnika, Informační technologie, u oboru Informační technologie připište druhý volitelný jazyk, tj. NJ, nebo OA (odborná angličtina).
 • Zapište hodnocení na vysvědčení za první pololetí 8. a 9. třídy základní školy. (Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.)
 • Obě identická vyhotovení musí podepsat zákonný zástupce i uchazeč.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přikládají k přihlášce doporučení PPP o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, tím není dotčena.

Doplňující informace k přijímacímu řízení:

 • V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
 • V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Započítává se lepší výsledek.
 • Pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se JPZ nekoná, a druhou přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se JPZ koná, koná uchazeč JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se JPZ koná. Ředitel této školy zašle uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně do tří dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

 

Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky

 

POSUN TERMÍNŮ NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ MŠMT

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ): 

 • 1. termín: pondělí 3. května 2021
 • 2. termín: úterý 4. května 2021 

JPZ se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 min. a z písemného testu v oboru Matematika v délce 70 minut. Obsah JPZ odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zadání a hodnocení testů zajišťuje Centrum. MŠMT v Opatření obecné povahy - Přijímací řízení (dodatek) nově upravuje dobu trvání JPZ, a to tak, že se prodlužuje délka trvání testu z českého jazyka a literatury o 10 minut a testu z matematiky o 15 minut.

 

 

 

Upozornění:

MŠMT může s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný.

Dotazy