Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 

 

SPŠEaG V Úžlabině vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studijních oborů:

ELEKTROTECHNIKA - počet volných míst 14

GYMNÁZIUM - počet volných míst 22

 

Způsoby podání přihlášek: 

 1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou; povinné přílohy (lékařské doporučení, doporučení z PPP apod.) zákonný zástupce nahraje do systému (DIPSY).
 2. Výpis ze systému (zákonný zástupce uchazeče vyplní on-line, přidá přílohy, přihlášku uloží, vytiskne výpis, podepíše a doručí včetně požadovaných příloh v tištěné podobě do každé zvolené školy).
 3. Listinná přihláška (k přihlášce zákonný zástupce přiloží listinné kopie všech příloh a doručí do každé zvolené školy).

Uchazeč si zvolí pouze jednu z možností podání přihlášky. Nelze je kombinovat.

Termín a podmínky pro podání přihlášky ke studiu:

 • přihlášku lze podat do 24. května 2024
 • uchazeč může podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání
 • přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí
 • přihlášku může podat uchazeč, který v prvním kole konal JPZ 

Kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena do 20. 5. 2024.

Informační leták 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 21. června 2024.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V 1. kole přijímacího řízení budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

Kritéria přijímacího řízení.

Pozvánka k přijímacím zkouškám:

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči 14 dní před konáním zkoušek. V případě elektronického podání přihlášky (DIPSY) bude pozvánka zaslána e-mailem, v případě hybridní či papírové formy doporučeně poštou.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ): 

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče o studium

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024 

Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • do 20. února 2024

Uchazeč může podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání.

Způsoby podání přihlášek: 

 1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou; povinné přílohy (lékařské doporučení, doporučení z PPP apod.) zákonný zástupce nahraje do systému.
 2. Výpis ze systému (zákonný zástupce uchazeče vyplní on-line, přidá přílohy, přihlášku uloží, vytiskne výpis, podepíše a doručí včetně požadovaných příloh v tištěné podobě do každé zvolené školy).
 3. Listinná přihláška (k přihlášce zákonný zástupce přiloží listinné kopie všech příloh a doručí do každé zvolené školy).

Uchazeč si zvolí pouze jednu z možností podání přihlášky. Nelze je kombinovat.

Vyplňování přihlášky:

Náležitosti přihlášky:

 • základní údaje o uchazeči,
 • kód a název oboru středního vzdělání, pořadí oborů, název a adresa střední školy,
 • forma vzdělání,
 • údaj o základní škole, ve které se uchazeč naposledy vzdělával.

UPOZORNĚNÍ: Už při podání přihlášky musíte všechny školy/obory seřadit sestupně dle preference!

zákonný zástupce přiloží přílohy:

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (pouze u oboru vzdělání Elektrotechnika),
 • doporučení školského poradenského zařízení (podpůrná opatření),
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení (jen v případě splnění povinné školní docházky),
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí.

UPOZORNĚNÍ: Na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru vzdělání!

Součástí přihlášky budou další doklady:

Přihlášku podepisuje jen zákonný zástupce (digitálně či osobně).

 

Informace pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky:

 • Přípravné kurzy - začínáme v únoru 2024, podrobnější informace na dnech otevřených dveří nebo na webové stránce školy.
 • Testová zadání k procvičování naleznete v aplikaci Trénuj a uč se.

Harmonogram přijímacího řízení:

Činnost Termín Poznámky
Podání přihlášky ke studiu  do 20. února 2024 Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou, podáním výpisu vytištěného z on-line systému (osobně, poštou, datovou schránkou) nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (osobně, poštou, datovou schránkou).
Zaslání pozvánky k JPZ do 14 dnů před konáním JPZ Elektronicky, nebo doporučeným dopisem.
Řádný termín JPZ - 1. termín 12. dubna 2024 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Řádný termín JPZ - 2. termín 15. dubna 2024 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Termín pohovorů pro cizince 12. a 15. 4. od 10:40, 16. 4. od 8:00 hod. Individuální pozvánky budou odeslány společně s pozvánkou k JPZ.
Zaslání pozvánky k náhradnímu termínu JPZ do 7 dnů před konáním JPZ  Elektronicky, nebo doporučeným dopisem
Náhradní termín JPZ 29. nebo 30. dubna 2024 Čas zahájení zkoušky: 8:30 hod. Příchod mezi 8:00-8:20.
Nahlížení do spisů 10., 13., 14. května 2024 Není povinné.
Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení 15. května 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v informačním systému a v budově školy.
Informace o konání 2. kola přijímacího řízení do 20. května 2024 Vyhlášení kritérií
Termín pro podání přihlášky do 2. kola do 24. května 2024  Centrálně řízené jako 1. kolo.
Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení 21. června 2024 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v informačním systému a v budově školy.

 * V pozvánce jsou uvedeny mj. tyto důležité údaje: místo a čas konání zkoušky a základní informace k jednotným testům, věnujte pozornost povoleným pomůckám a doporučení k didaktickému testu, zejména zápisu řešení úloh. 

Vzory formulářů

Přihláška ke studiu

Hodnocení výsledku vzdělávání na ZŠ

Zdravotní posudek (pouze u oboru Elektrotechnika)

Doporučení ŠPZ

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

 

Počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: 

 • Obor ELEKTROTECHNIKA - 64
 • Obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 297
 • Obor GYMNÁZIUM - přijímací řízení probíhalo v období 2. kol, počet přihlášených uchazečů není relevantní.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: 

  Průměrný prospěch na ZŠ  Přijímací zkouška z MAT (body) Přijímací zkouška z ČJL (body) Celkem 
ELEKTROTECHNIKA I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 100 % 45 46 94,60 %
Poslední přijatý uchazeč 79 % 23 23 59,20 %
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 100 % 50 48 98,80 %
Poslední přijatý uchazeč 89,35 % 24 36 71,74 %
GYMNÁZIUM I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 98,51 % 44 40 89,80 %
Poslední přijatý uchazeč 89,71 % 22 23 62,88 %

 

 Dotazy