Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 

 

Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat žáky do 1. ročníku těchto studijních oborů:

 

Termín pro podání přihlášky ke studiu:

 • do 1. března 2022

Tiskopis přihlášky:  Přihláška ke studiu

Přihlášky přijímá studijní oddělení denně od 7:30 do 16:00 hod. Přihlášky lze odevzdat osobně, poštou nebo soukromou datovou schránkou. Počet přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je omezen na dvě (např. dvě školy po jednom oboru nebo jedna škola a dva její obory), obě přihlášky jsou identické. Z přihlášky je vidět, v jakém pořadí si uchazeč školy zvolil.

Vyplňování přihlášky:

 • Obě přihlášky musí být vyplněny shodně (i pořadí škol), musí být potvrzeny lékařem (originální podpis a razítko) a ZŠ (originální podpis a razítko).
 • Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, nezapomeňte na telefon, e-mail, IZO ZŠ, uveďte aktuální adresu osobní datové schránky (pokud si v čase od podání přihlášky do data rozhodnutí zařídíte datovou schránku, musíte adresu schránky sdělit škole), napište obor vzdělání: Elektrotechnika, Informační technologie, u oboru Informační technologie připište druhý volitelný cizí jazyk, tj. NJ, nebo OA (odborná angličtina).
 • Zapište hodnocení na vysvědčení za první pololetí 8. a 9. třídy základní školy. 
 • Obě identická vyhotovení musí podepsat zákonný zástupce i uchazeč.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami přikládají k přihlášce doporučení PPP o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, tím není dotčena.

Doplňující informace k přijímacímu řízení:

 • V rámci 1. kola přijímacího řízení může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
 • V prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Započítává se lepší výsledek.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně do tří dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna do konce ledna 2022.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

  Průměrný prospěch na ZŠ  Přijímací zkouška z MAT (body) Přijímací zkouška z ČJL (body) Celkem 
ELEKTROTECHNIKA I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 91,80 % 49 43 91,92 %
Poslední přijatý uchazeč 79,20 % 36 22 53,29 %
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE I. kritérium II. kritérium II. kritérium  
První přijatý uchazeč 99,90 % 50 45 96,96 %
Poslední přijatý uchazeč 77,16 % 27 32 66,26 %

 

Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky

 Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ): 

 • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
 • 2. termín: středa 13. dubna 2022

JPZ se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu v oboru Matematika. Obsah JPZ odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Zadání a hodnocení testů zajišťuje Centrum. 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro omluvené uchazeče o studium:

 • 1. termín: úterý 10. května 2022
 • 2. termín: středa 11. května 2022

 Dotazy