ECDL/ICDL - European/International Certification of Digital Literacy

je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Tyto programy pokrývají uživatelské znalosti a dovednosti ve všech běžných oblastech využití prostředků ICT, od kancelářských programů, přes grafické nástroje, až po informační systémy, a to v různých úrovních obtížnosti.

Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Akreditované středisko pro ECDL testování

ECDL testování je:

 • MĚŘITELNÉ … všechny programy ECDL mají definovány Sylaby, které strukturovaně, přesně a detailně specifikují požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností
 • PRAKTICKÉ … drtivá většina otázek a úkolů je „ze života“, testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají ^v průběhu svého studia či v profesní praxi
 • STANDARDIZOVANÉ … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • OBJEKTIVNÍ … jednotná metodika hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekce kvality, národní profesní neziskové organizace, které jsou garanty kvality testování
 • NEZÁVISLÉ … testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů.

Jednotlivcům ECDL může přinést:

 • ECDL CERTIFIKÁT jako mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE, protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upřednostňováni a nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ, protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ vlastních znalostí a dovedností při práci s počítačem
 • OSOBNÍ MOTIVACI pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle „objeví spoustu nového“
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY a následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli.

Zaměstnavatelům ECDL může přinést:

 • SROZUMITELNOU INFORMACI, že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU při přijímacích pohovorech neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. „umí s počítačem“
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně „dovzdělávat“ a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy.

Podrobnější informace o konceptu ECDL naleznete zde: www.ecdl.cz

SPŠE V Úžlabině a ECDL testování

Přihlašování a přihláška

Termíny testování

Ceník ECDL testování

Přehled indexů určených pro absolvování testů ECDL

Hodnocení testů – program ECDL Core

 

 

SPŠE V Úžlabině a ECDL testování

Naše škola má s testováním ECDL bohaté zkušenosti. Výuka předmětů Aplikační software, Informační a komunikační technologie a některých dalších odborných předmětů je i v ŠVP přizpůsobena požadavkům ECDL testů. Škola má dvě akreditované testovací místnosti  pro ECDL testování.

Akreditovaná testovací platforma je:

 • pro moduly M2–M7: Windows 10, Windows Explorer, MS Office 2016, Google Chrome,
 • pro modul M10: Windows 10, KompoZer, Google Chrome,
 • pro modul M10: Windows 10, PSPad, Google Chrome,
 • pro modul M12: Windows 10, Windows Defender, Google Chrome, MS Word 2016, 7-Zip,
 • pro modul M14: Windows 10, Google Chrome, Google Drive, Google Calendar,
 • pro modul M15: Windows 10, Google Chrome,
 • pro modul M16: Windows 10, Visual Studio,
 • pro modul M17: Windows 10, Google Chrome,
 • pro modul AM3: Windows 10, MS Word 2016,
 • pro modul AM4: Windows 10, MS Excel 2016, MS Word 2016,
 • pro modul AM5: Windows 10, MS Access 2016,
 • pro modul AM6: Windows 10, MS Powerpoint 2016,
 • pro modul AM7: Windows 10, MS Excel 2019,
 • pro modul AM8: Windows 10, MS Excel 2016, Power BI Desktop.
ECDL Akreditovaná testovací platforma

 

Jak získat ECDL certifikát programu ECDL Core?

Po úspěšném absolvování testů ze 4 modulů (čtyři z nabídky M2, M3, M4, M7, M12, M14 nebo M15) může uchazeč získat Certifikát ECDL Start, ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze sedmi modulů. Čtyři moduly musí být z této nabídky: M2, M3, M4, M7, M12, M14 nebo M15. Další tři moduly musí být složeny z této nabídky: M5, M6, M10, M16 nebo M17. Výčet testovaných základních a standardních modulů na naší škole uvádíme v následující výčtu:

 • Modul 2 – Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Modul 3 – Zpracování textu
 • Modul 4 – Práce s tabulkami
 • Modul 5 – Použití databází
 • Modul 6 – Prezentace
 • Modul 7 – Základy práce s internetem a komunikace
 • Modul 10 – Tvorba webových stránek
 • Modul 12 – Bezpečné používání informačních a komunikačních technologií
 • Modul 14 – Spolupráce a výměna informací a na internetu
 • Modul 15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
 • Modul 16 – Základy programování a informatického myšlení
 • Modul 17 – Digitální marketing

V případě, že složí uchazeč zkoušky z jiné skladby modulů, tak je uchazeči vystaven Certifikát ECDL Profile, na kterém jsou uvedeny všechny složené moduly v rámci celého konceptu ECDL.

 

Jak získat ECDL certifikát programu ECDL Advanced?

Po úspěšném absolvování testu z libovolného modulu programu ECDL Advanced (AM3, AM4, AM5, AM6 nebo AM8) může uchazeč získat Certifikát ECDL Advanced. V případně složení testů z alespoň tří modulů programu Advanced může uchazeč získat Certifikát ECDL Expert. Moduly programu ECDL Advanced jsou:

 • Modul AM3 – Pokročilé zpracování textu
 • Modul AM4 – Pokročilá práce s tabulkami
 • Modul AM5 – Pokročilé použití databází
 • Modul AM6 – Pokročilé prezentace
 • Modul AM8 – Analýza a vizualizace dat

 Přehled certifikátů ECDL

 Certifikát ECDL Start

ECDL-Certifikat-Start

Pro získání Certifikátu ECDL Start musí uchazeč úspěšně složit testy ze čtyř modulů programu ECDL Core.

 • 4 základní moduly (výběr z nabídky): M2, M3, M4, M7, M12, M14 nebo M15

Certifikát ECDL Core

ECDL-Certifikat-Core

Pro získání Certifikátu ECDL Core musí uchazeč úspěšně složit testy ze sedmi modulů programu ECDL Core:

 • 4 základní moduly (výběr z nabídky): M2, M3, M4, M7, M12, M14 nebo M15
 • 3 standardní moduly (výběr z nabídky): M5, M6, M10, M16 nebo M17

Certifikát ECDL Advanced

ECDL-Certifikat-Advanced

Pro získání Certifikátu ECDL Advanced musí uchazeč úspěšně složit test z jednoho vybraného modulu programu ECDL Advanced (AM3, AM4, AM5, AM6 nebo AM8).

Certifikát ECDL Expert

ECDL-Certifikat-Expert

Pro získání Certifikátu ECDL Expert musí uchazeč úspěšně složit testy nejméně ze tří modulů programu ECDL Advanced.

ECDL-CertExpert-moduly

Certifikát Digitální fotografie

Certifikát Digitální fotografie

Pro získání Certifikátu Digitální fotografie musí uchazeč úspěšně složit testy ze tří modulů národního programu Digitální fotografie.

ECDL-CertFoto-moduly

Certifikát ECDL Profile

ECDL-Certifikat-Modular

Tento certifikát obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně složených modulů ECDL z libovolného programu (Core, Advanced, Digitální fotografie).

ECDL-logo

ECDL-CertLogoAdvanecd

ECDL-CertLogoFounfation

Důležité odkazy

 

Přihlašování a přihláška

Přihláška na ECDL testování

 • přihláška uchazeče na ECDL testování – studenti SPŠE:
  1. přihlašuji se k testování poprvé: *.xlsx, *.pdf
  2. již jsem se k testování přihlašoval(a): *.xlsx, *.pdf
 • přihláška uchazeče na ECDL testování – ostatní zájemci kontaktují pro přihlášení na daný termín manažera testovacího střediska

Odevzdání přihlášky

 • nutno odevzdat na studijním oddělení v kanceláři paní Svítkové
 • nutno odevzdat na každý termín testování samostatně
 • nutno odevzdat nejpozději 5 pracovních dní před konáním termínu testování

Vyhlášení termínu testování

 • nejpozději 14 dní před konáním termínu testování
 • na internetových stránkách školy (viz termíny testování)

Úhrada poplatků spojených s testováním

 • poplatky se hradí na studijním oddělení v kanceláři paní Svítkové
 • úhrada probíhá v hotovosti
 • ostatní uchazeči (studenti jiných škol, zaměstnanci škol, případně veřejnost) mohou platit i bankovním převodem (informace u manažera testovacího střediska).

Odhlášení uchazeče z termínu testování

 • uchazeč se může odhlásit nejpozději 5 pracovních dní před konáním termínu testování (bez udání důvodu) – v tomto případě nedochází ke ztrátě termínu a zaplacené částky (převede se na další požadovaný termín)
 • odhlášení z termínu zašle uchazeč e-mailem manažerovi testovacího střediska
 • pouze v případě závažných zdravotních problémů se uchazeč může odhlásit a omluvit z termínu testování nejpozději 2 hodiny před začátkem termínu testování
 • tato omluva je možná i telefonicky na studijním oddělení (274 016 211) nebo v kanceláři manažera testovacího střediska (274 016 261)
 • omluvu ze zdravotních důvodů je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu testování – potvrzení nutno odevzdat manažerovi testovacího střediska

Propadnutí termínu testování a zaplacené částky

 • nedostavení se uchazeče na termín testování bez řádné omluvy
 • pozdní příchod uchazeče o více než 5 minut od zahájení
 • při pozdní omluvě ze zdravotních důvodů (nejpozději 2 hodiny před začátkem testování)
 • při nedodání potvrzení od lékaře v daném termínu (do 3 pracovních dnů od testování)

Zrušení termínu testování ze strany testovacího střediska

 • testovací středisko si vyhrazuje zrušení termínu testování z vážných provozních důvodů
 • náhradní termín bude vyhlášen v nejbližším možném termínu

Pravidla ECDL testování

Pravidla pro ECDL testování jsou upraveny Směrnicí pro ECDL testování. Každý uchazeč o ECDL Certifikát je povinen prostudovat základní dokumenty:


Termíny testování

Akreditované testovací středisko vyhlašuje následující termíny ECDL testování:

 

Informace k modulům:

M14: doporučujeme projít e-learningové materiály na ecdl.uzlabina.cz/e-learning (zejména teoretické pojmy a část věnující se práci se sdíleným kalendářem a cloudovým úložištěm). Dále doporučujeme vyzkoušet si práci s cloudovým úložištem (Google Disc) a se sdíleným kalendářem (služba Gmail). Pro spuštení videonávodů doporučujeme prohlížeč Mozilla Firefox.

M15: doporučujeme projít sylabus modulu (teoretické pojmy a další požadavky), který je dostupný zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M15-1.0.pdf, zopakovat si pokročilé vyhledávání na internetu.

M12: doporučujeme projít e-learningové materiály na ecdl.uzlabina.cz/e-learning (pozor, součástí modulu je značné množství teoretických pojmů, které je třeba se naučit). Pro spuštení videonávodů doporučujeme prohlížeč Mozilla Firefox.

Ke zvolenému termínu se každý uchazeč přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou odevzdá na studijním oddělení v kanceláři paní Svítkové nejpozději 5 dní před termínem testování. Každý uchazeč si zvolí modul (moduly), ze kterého (kterých) bude konat zkoušku.

Další informace:

při odevzdání přihlášky se platí příslušné poplatky (neplatí, pokud má uchazeč testování předplaceno)

spolu s přihláškou uchazeč odevzdává Index ECDL (pokud jej má u sebe)

při prvním přihlášení musí uchazeč zakoupit příslušný Index ECDL

E-learning ECDL

Pro přípravu na složení zkoušky z modulů programu ECDL Core využijte E-learning ECDL, který byl akreditován jako doporučený výukový materiál pro přípravu na ECDL testy. Výukové materiály jsou tvořeny studijními materiály, videonávody a příklady k procvičení (včetně správných řešení). E-learning ECDL je k dispozici na následující adrese: ecdl.uzlabina.cz/e-learning.

Studenti SPŠE V Úžlabině

Studenti mladší 18 let musí mít na přihlášce uvedený i podpis zákonného zástupce.

Ostatní studenti

Studenti ostatních škol musí k přihlášce přiložit potvrzení o  studiu (pokud chtějí uplatnit slevu). Studenti mladší 18 let musí mít na přihlášce uvedený i podpis zákonného zástupce.

Zaměstnanci ostatní škol

Zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) ostatních škol musí k přihlášce přiložit potvrzení o zaměstnání (pokud chtějí uplatnit slevu).

Zájemci o ECDL testování (ostatní studenti, zaměstnanci ostatní škol, veřejnost) kontaktují pro přihlášení na daný termín testování manažera testovacího střediska.

 

 

Ceník ECDL testování

 

SLUŽBY ECDL TESTOVÁNÍ (PROGRAM CORE) Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Test ECDL Core Jednotlivá zkouška pro vlastníka ECDL indexu z jednoho libovolného modulu programu ECDL Core. 200 Kč 300 Kč 350 Kč
ECDL 1 Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, libovolný modul ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15, M16 nebo M17). 820 Kč 900 Kč 970 Kč
ECDL 4 Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, 4 libovolné moduly ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15, M16 nebo M17), Certifikát Profile. 1 400 Kč 1 650 Kč 1 850 Kč
ECDL 6 Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, 6 libovolných modulů ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15, M16 nebo M17), Certifikát Profile. 1 700 Kč 2 200 Kč 2 750 Kč
ECDL 10 Zvýhodněná sada: Index ECDL Profile, 10 libovolných modulů ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15, M16 nebo M17), Certifikát Profile. 2 500 Kč 3 400 Kč 4 000 Kč
ECDL Core přípravný kurz Jedna vyučovací hodina intenzivní přípravy na složení libovolného modulu ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15, M16 nebo M17). Individuální výuku vede akreditovaný tester ECDL. Výuka probíhá na základě požadavků a potřeb uchazeče. X 400 Kč 500 Kč
 
SLUŽBY ECDL TESTOVÁNÍ (PROGRAM ADVANCED) Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Test ECDL Advanced Jednotlivá zkouška pro vlastníka ECDL indexu (Single nebo Expert) z jednoho libovolného modulu programu ECDL Advanced. 350 Kč 450 Kč 650 Kč
ECDL Advanced Mini Zvýhodněná sada: Index ECDL Singlelibovolný modul ECDL Advanced (AM3, AM4, AM5, AM6, AM7 nebo AM8). 600 Kč 700 Kč 900 Kč
ECDL Advanced MAT1 Zvýhodněná sada: Index ECDL Single1 modul ECDL Advanced (AM3 nebo AM4), Certifikát ECDL Advanced. 750 Kč X X
ECDL Advanced MAT2 Zvýhodněná sada:  Index ECDL Single, 2 moduly ECDL Advanced (AM3 a AM4), 2× Certifikát ECDL Advanced. 1 500 Kč X X
ECDL Advanced Komplet

Zvýhodněná sada:  Index ECDL Single3 moduly Advanced (výběr ze šesti modulů) ECDL Sylabu (AM3, AM4, AM5, AM6, AM7 nebo AM8).

1 700 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč
ECDL Advanced přípravný kurz Jedna vyučovací hodina intenzivní přípravy na složení libovolného modulu ECDL Advanced (AM3 až AM6). Individuální výuku vede akreditovaný tester ECDL. Výuka probíhá na základě požadavků a potřeb uchazeče X 400 Kč 500 Kč
 
INDEXY Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Index ECDL Select Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL pro testování z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu programu ECDL Core (celkem max. 7 modulů). Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, případně Certifikátu ECDL Start nebo Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 702 Kč 702 Kč 702 Kč
Index ECDL Single Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL pro testování z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu programu, tj. ECDL Core, Advanced nebo Digitální fotografie. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 297 Kč 297 Kč 297 Kč
Index ECDL Profile Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát absolvovat ECDL testy z neomezeného počtu modulů existujících i budoucích programu ECDL Core a ECDL Advanced. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, případně Certifikátu ECDL Start nebo Modular. V ceně indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho Certifikátu ECDL Modular. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití. 1 077 Kč 1 077 Kč 1 077 Kč
Index Digitální fotografie Licenční doklad opravňující držitele využít koncept ECDL pro zkoušky z modulů DF1 až DF3 programu Digitální fotografie (max. 3 moduly). Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu Digitální fotografie nebo Certifikátu ECDL Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 678 Kč 678 Kč 678 Kč
Duplikát Indexu ECDL Vystavení duplikátu licenčního dokladu (Select, Single, Profile, Expert, Digitální fotografie) na jméno uchazeče. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska nebo držitele původního indexu. 149 Kč 149 Kč 149 Kč
 
DOKLADY ECDL Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Certifikát ECDL Start Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a jednoho volitelného modulu programu ECDL Core. 100 Kč 150 Kč 150 Kč
Certifikát ECDL (včetně plastové karty) Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace dokládajícího (včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty) úspěšné absolvování testů ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. 150 Kč 200 Kč 200 Kč
Certifikát ECDL Profile Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšné absolvovaných testů ze všech existujících i budoucích programů konceptu ECDL. 100 Kč 150 Kč 150 Kč
Certifikát ECDL Advanced Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu dílčí profesionální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušky z jednoho modulu programu ECDL Advanced. 150 Kč 200 Kč 200 kč
Certifikát ECDL Expert Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří libovolných modulů programu ECDL Advanced. 200 Kč 250 Kč 250 Kč
Certifikát Digitální fotografie Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu odborné kvalifikace v oblasti digitální fotografie dokládajícího úspěšné absolvování ze všech tří modulů programu Digitální fotografie. 150 Kč 200 Kč 200 Kč
Duplikát ECDL dokladu Vystavení duplikátu libovolného ECDL dokladu nebo plastové karty (Start, Core, Modular) o úspěšném absolvování odpovídajících ECDL testů. Duplikát papírového ECDL dokladu je vystavován vždy s novým číslem a aktuálním datem, duplikát plastové karty je vystavován s číslem a datem vydání dokladu, ke kterému byla karta vydána. 150 Kč 200 Kč 200 Kč

* Ceny pro žáky, studenty a zaměstnance z jiných škol a školských zařízení.

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

 

Přehled indexů určených pro absolvování testů ECDL

Index ECDL Select

Index ECDL Select

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M2 až Mx, tj. ze všech klasických, nových i budoucích modulů programu ECDL Core. Index platí 3 roky od data jeho prvního užití.

Index ECDL Profile

Index ECDL Profile

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy z neomezeného počtu existujících i budoucích modulů programu ECDL Core a ECDL Advanced. V ceně tohoto indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho Certifikátu ECDL Profile. Index platí 5 let od data jeho prvního užití.

Index ECDL Single

ECDL-Index_Single

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL test pouze z jednoho modulu programu ECDL Core, ECDL Advanced nebo programu Digitální fotografie. Index platí 3 roky od data jeho prvního užití.

ECDL-Single_moduly

Index Digitální fotografie

ECDL-Index_Foto

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze tří modulů národního programu Digitální fotografie z nabídky modulů DF1 až DF3. Index platí 3 roky od data jeho prvního užití.
ECDL-Foto_moduly

 

 

Hodnocení testů – program ECDL Core

Testy ze všech modulů programu ECDL hodnotí vždy akreditovaný tester. Každý uchazeč má na vypracování testu z daného modulu maximálně 45 minut čistého času. Podmínky úspěšného složení testů z jednotlivých modulů jsou následující:

Modul 2, 7, 10, 12, 14, 15, 16, M17

maximální počet bodů z testu je 36

uchazeč musí získat alespoň 27 bodů (75 %)

Moduly 3 až 6

maximální počet bodů z testu je 32

uchazeč musí získat alespoň 24 bodů (75 %)

Hodnocení testů – program ECDL Advanced

Testy ze všech modulů programu ECDL hodnotí vždy akreditovaný tester. Každý uchazeč má na vypracování testu z daného modulu maximálně 60 minut čistého času. Podmínky úspěšného složení testů z jednotlivých modulů jsou následující:

Modul AM3, AM4, AM5, AM6, AM8

maximální počet bodů z testu je 100

uchazeč musí získat alespoň 75 bodů (75 %)