26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  

Studenti získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 354, EQF 4.

ŠVP pokrývá učivo vymezené v RVP příslušného oboru. Širší rozsah učiva nad rámec vymezený v RVP si stanoví škola sama ve svém školním vzdělávacím programu vzhledem ke své profilaci. ŠVP je závazný pro všechny studenty. Plná verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Název ŠVP: APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA

Obor Elektrotechnika zajišťuje studentům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády č.194/2022 Sb.

Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů. Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si studenti vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření.

Maturitní práce – výběr

Od třetího ročníku si žáci volí jednu z těchto specializací:

Řídicí systémy

Studenti získají přehled o moderních typech senzorů a akčních členů, různých typech pohonů a servosystémů. Dokáží naprogramovat vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhnout jejich praktické využití. V praktických cvičeních řeší řízení modelů reálných aplikací pomocí řídicích systémů CROUZET – Milénium nebo pomocí programů, které vytvoří v prostředí jazyka C++ či Python. Studenti využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku. Programují modely soustav řízených řídicími automaty. 

Inteligentní budovy

Studenti se seznámí s metodami správy budov a s problematikou komplexního systémového řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti. Získají potřebné znalosti o technických systémech (podsystémech energetických, klimatizačních, dopravních), humánních systémech (podsystémech bezpečnostních, požárních, přístupových) a komunikačních systémech. V praktických cvičeních navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních i mezinárodních standardů.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto ŠVP získávají po složení maturitní zkoušky odbornou způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády č.194/2022 Sb., mohou se uplatnit jako, servisní technik, revizní technik, projektant slaboproudých rozvodů, pracovník měřícího a kontrolního pracoviště (zkušební technik), operátor systémů automatických výrobních linek, vývojář automatických systémů na bázi mikroprocesorů, diagnostik senzorických systémů a pohonů, specialista vizualizačních systémů a průmyslové komunikace, servisní technik a operátor systémů inteligentních budov, návrhář nebo montážní technik systémů inteligentní elektroinstalace.

Učební plán

Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty - povinný základ 32 33 34 33 133
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 2 1 1 5
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5/1 4 4 4 17/1
Fyzika 2 3 - - 5
Základy přírodních věd 3 - - - 3
Ekonomika - - 3 - 3
Předměty povinné odborné          
Technické kreslení 3/2 - - - 3/2
Základy elektrotechniky 3 4/1 - - 7/1
Elektronika - 4/1 4/1 3 11/2
Základy silnoproudu - - - 2 2
Elektrotechnická měření - - 4/2 4/2 8/4
Praktická cvičení 3/3 2/2 2/2 3/3 10/10
Informatika a VT 2 - - - 2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - - 4/4
Digitální technika - 2 2 - 4
Programování - 2/2 2/2 - 4/4
    Odborná praxe Odborná praxe    
Předměty volitelné profilové          
1. Řídicí systémy          
Řídicí technika     2 6/3 8/3
Řídicí technika cvičení     2/2   2/2
Programování       2/2 2/2
2. Inteligentní budovy          
Řídicí technika     2   2
Řídicí technika cvičení     2/2   2/2
Programování       2/2 2/2
Inteligentní elektroinstalace       3/2 3/2
Systémy inteligentních budov       3/1 3/1
Předměty nepovinně volitelné * 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Německý jazyk          
Odborná angličtina          
Anglický jazyk – B2 First**          

Vysvětlivky: 3/2 znamená 3 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělené

* žák si nemusí zvolit žádný nepovinný jazyk

** Zkouška „B2 First“, známá jako First Certificate in English patří mezi neoblíbenější mezinárodní zkoušky. Tato zkouška je uznávána jak firmami, tak i školami po celém světě. Zkouška dokazuje schopnost v angličtině nezávisle studovat nebo pracovat. Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je na úrovni B2. Hlavním cílem výuky na naší škole je příprava ke složení této mezinárodní zkoušky, stejně jako schopnost jasného vyjadřování, bezproblémového porozumění mluvenému i čtenému textu, znalost většiny gramatických jevů a schopnost písemného projevu. V průběhu studia budou studenti podstupovat průběžné testování, budou hodnoceni známkou včetně zpětné vazby. Studenti budou pracovat s jednou učebnicí a pracovním sešitem po celé 4 roky, navíc budou dostávat doplňkové materiály od vyučujících. Mezinárodní certifikát je na naší škole uznáván jako ekvivalent profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka. Samotné složení zkoušky je možné pouze v certifikovaném středisku. Předpokladem pro studium je minimálně středně pokročilá znalost anglického jazyka, tj. úroveň B1.

Maturitní práce – výběr z obhájených prací

Školní rok 2023/2024

KitchenGuard

Projekt se zabýval autonomní detekcí připálení, či jiného poškození potravin, způsobené příliš vysokou teplotou, nebo délkou pečení.

KitchenGuard

Student uspěl s touto prací v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, kde obsadil 3. místo.

Palubní počítač 21. století

Hlavním cílem práce bylo vytvoření palubního počítače odbavovacího a informačního systému pro vlastní autobus. Tento cíl se v průběhu práce změnil ve vývoj takovéhoto zařízení pro využití v běžném provozu.

Palubní počítač

Student uspěl s touto prací v celostátním finále Elektrotechnické olympiády, kde obsadil 3. místo.

Školní rok 2022/2023

Šestiosá robotická paže

Cílem této páce bylo vytvořit učební model šestiosé robotické paže s integrovaným kinematickým modelem, jehož úkolem je řešit pohyb v prostoru.

Robotická paže

Student uspěl s touto prací v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, kde obsadil 3. místo.

Školní rok 2021/2022

Robot pomocník

Cílem této práce bylo vytvořit robota, který bude vozit osobní věci hendikepovaným osobám na vozíku. Robot měl být uživatelsky přívětivý a bezpečný pro jeho uživatele. Jeho úložný prostor by měl být dostatečně velký na přenos baťohů či tašek a měl by být schopen uvést předměty o minimální váze 6 kg.

robot pomocník

Student uspěl s touto prací v celostátním finále Elektrotechnické olympiády, kde obsadil 1. místo.

 

BeSafe lights

Ve světě se poměrně rychle rozvíjí trendy osobní elektrické přepravy jako např. elektrické koloběžky, jednokolky, elektrokola nebo skateboardy. Cílem tohoto projektu bylo vyvinout modul, který bude za jízdy reagovat na události jako je např. brzdění nebo signál pro změnu směru jízdy od uživatele, a pomocí světel k modulu připojených vizuálně upozorní ostatní účastníky provozu. Má poskytnout uživateli kompromis mezi cenou a vlastnostmi takového výrobku, udržovat aktivní podporu ve vývoji a průběžně poskytovat opravy chyb a nové funkce skrz aktualizace.

besafe lights

Student uspěl s touto prací v celostátním finále Elektrotechnické olympiády, kde obsadil 2. místo.

Školní rok 2020/2021

Elektronický zabezpečovací systém

Cílem maturitní práce bylo navrhnout, zhotovit a naprogramovat elektronický zabezpečovací systém. Součástí systému je řídicí jednotka a například tato čidla: pohybu, zátopové, tepelné, tříštění skla, kouřové atd. Student zvítězil s touto prací v celostátním finále Elektrotechnické olympiády, kterou pořádá FEL ČVUT v Praze.

Docházkový systém

 

Student uspěl s touto prací v celostátním finále Elektrotechnické olympiády, kde obsadil 2. místo. Cílem práce bylo vytvoření a naprogramování docházkového systému včetně komunikace s terminálem.

Školní rok 2019/2020

CNC popisovací laser

Tato maturitní práce se zabývala vytvořením funkčního laseru pro popisování a řezání různých materiálů. Hlavními požadavky byly: funkčnost, kvalitní provedení práce, spolehlivost a výběr uživatelsky pohodlného softwaru. Laser by měl být schopen popisovat kov.

Plakát

Videodokumentace: Hotová krabice s řídícím systémemNasazení laseruTestovací provozTestování horního posuvuTestování posuvu obou os

 

Přístroj pro testování vlastností nízkofrekvenčních výkonových zesilovačů

Autor práce obsadil 1. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. O jeho práci se můžete dozvědět více ze soutěžního videa

Cílem práce bylo vytvořit přístroj, který je schopný změřit parametry nízkofrekvenčních zesilovačů zvuku jako jsou amplitudová frekvenční charakteristika, zesílení, výstupní výkon, harmonické zkreslení a harmonické zkreslení se šumem. Samotný přístroj kombinuje 3 části: funkční generátor, obvod vzorkující napětí na generátoru a na výstupu měřeného zesilovače, a dále obvod vzorkující proud do zátěže. Výstup ze vzorkovacích obvodů lze zobrazit na obrazovce ve formě osciloskopu, voltmetru, ampérmetru a wattmetru nebo na nich provést uvedené analýzy a zobrazit výsledky na obrazovce či data zapsat na externí datové médium. Tento proces je poloautomatický.

Plakát

 

Ekvitermní regulace topného okruhu

Práce pojednává o průběhu vypracování rozvaděče, jehož řídicí jednotka provádí ekvitermní regulaci topného okruhu ústředního vytápění. Celá instalace je realizována pomocí rozvaděče, napojených modulů a servopohonu, který je připojen k směšovači vody. Pro lepší simulaci stavů senzory teploty nahradil autor potenciometry s příslušným odporem a senzory zaplavení a nízkého tlaku v potrubí spínači. Celá práce se zabývá připravením obvodu a příslušné logiky. K realizaci softwaru byl použit program SET.

Plakát

 

Inteligentní šachy

Inteligentní šachy umožňují zaznamenávat odehrané partie na kartu SD, upozorňovat na neplatné tahy a zobrazovat další možné tahy. Současně lze partii sledovat na displeji.

Plakát

Elektrotechnika u nás – akce a zajímavosti

Školní rok 2021/2022

Dílenský workshop pro žáky E2A a E3A

Vzhledem k omezení praktické výuky v minulých letech se žáci E2A a E3A dostali do elektrodílen jen sporadicky. Práce v softwarových simulátorech je praktickým dovednostem nenaučí, proto mají nyní možnost si vše nezbytné vyzkoušet pod vedením učitelů předmětu Praktická cvičení v rámci Dílenského workshopu. Workshop probíhá ve čtvrtek od 14:30 hodin. Účast je zcela dobrovolná.

Školní rok 2020/2021

Úspěch našich žáků ve finále Elektrotechnické olympiády

Ve finálovém kole soutěže zvítězil Vojtěch Pantoflíček z E4.A s prací na téma Elektronický zabezpečovací systémDruhé místo obsadil Jakub Marek ze stejné třídy s prací na téma Docházkový systém. Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.

Školní rok 2019/2020

Studijní pobyt na partnerské škole v Hamburku

Čtyři žáci 4. ročníků vycestovali do naší partnerské školy, kde se zúčastnili mezinárodní odborné soutěže Hackathon. Více informací v přiložené prezentaci.

Exkurze na FEL ČVUT

Dne 7. 2. absolvovala třída E3.A exkurzi na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Týž den probíhal oficiální Den otevřených dveří, nicméně naší třídě byla umožněna soukromá prohlídka i program, který pro nás připravil vědecký pracovník a učitel katedry elektrotechniky a fyziky. Podrobnosti o exkurzi naleznete na školním blogu.

Úspěch našeho žáka ve finále Elektrotechnické olympiády

Lukáš Rajmont ze třídy E.1A uspěl ve finále Elektrotechnické olympiády pořádané ČVUT FEL. Lukáš obsadil v celorepublikovém finále 2. místo z devíti finalistů. Ve finálovém kole bylo zapotřebí zaujmout komisi prezentací svého výrobku a následně obhájit své závěry v odborné diskuzi se členy komise. Lukáš, soutěžil se svým výrobkem Elektronkový zesilovač, jehož mechanickou konstrukci navrhl v programu Autodesk Inventor, sám provedl osazení součástek, vypočetl a navinul transformátory, provedl funkční zapojení a zesilovač sám odzkoušel a proměřil. Podrobnosti o soutěži naleznete na školním blogu.

Exkurze PRE cvičící polygon + dispečink PRE Vinohrady

Třídy 4. ročníků oboru Elektrotechnika navštívili v polovině listopadu 2019 cvičící a školicí středisko distribuční společnosti PRE a také hlavní dispečink PRE na Vinohradech. Polygon se nachází v areálu rozvodny 110 kV v Malešicích. Středisko je využíváno pro zaškolování nových i stávajících zaměstnanců firmy, je zde možné získat potřebné praktické zkušenosti na zařízeních VN a NN. Podrobnosti o exkurzi naleznete na školním blogu.

Školní rok 2018/2019

Exkurze JE Temelín a pivovar Budvar

Žáci E4.A spolu s některými žáky třetích ročníků oboru elektrotechnika navštívili v dubnu jadernou elektrárnu Temelín a také pivovar Budvar v Českých Budějovicích. Podrobnosti o exkurzi naleznete na školním blogu.

Hackaton – Smart City

Projekt Hackaton měl za účel naučit české a německé studenty spolupráci na vylepšení města pomocí automatizace. Projekt zabral jeden týden, přičemž první den sloužil k seznámení německých studentů se školou a našemu seznámení s Němci a již od druhého dne jsme utvořili skupiny a začali pracovat na Smart City. Celý článek o akci najdete na našem blogu.

Exkurze dobíjecí stanice elektromobilů PRE

Třída E2.A navštívila v rámci školní odborné exkurze dobíjecí stanici elektromobilů společnosti PRE v Praze - Holešovicích. Seznámili jsme se s pilotním projektem společnosti, pomocí kterého společnost PRE monitoruje a testuje běžnou distribuční soustavu nízkého napětí. Více na našem blogu.

Exkurze do firmy Czech Aviation Training Centre

V březnu se konala exkurze do firmy Czech Aviation Training Centre. Firma se specializuje na letecké simulátory dopravních a transportních letadel. Najdeme zde mnoho druhů simulátorů od pouhých seznamovacích s leteckým kokpitem až po plně hydraulické letecké simulátory, ve kterých si připadáte jako opravdový pilot. Další informace z exkurze jsou k dispozici na školním blogu.

Exkurze do firmy SEA

Třída E1.A navštívila v rámci školní odborné exkurze firmu SEA spol. s r.o. Firma se specializuje na vývoj, výrobu a dodávky elektroniky, a to především v oblasti GSM aplikací (GSM modemy, GSM routery a GSM komunikátory pro monitoring a dálkové ovládání), PLC programovatelných automatů FATEK a zákaznických řešení. Pro naše žáky bylo velmi zajímavou zkušeností seznámit se s provozem výroby a kontroly elektronických výrobků. Více informací na našem blogu.

Exkurze PRE cvičící polygon

Polygon se nachází v areálu rozvodny 110 kV v Malešicích. Středisko je využíváno pro zaškolování nových i stávajících zaměstnanců firmy. V úvodu se žáci seznámili, čím se společnost PRE zabývá, včetně jejich dceřiných společností a jaké jsou možnosti uplatnění absolventů SOŠ. Zajímavosti z této akce uvádí náš blog.

Exkurze rozvodna 400 kV ČEPS Praha – Chodov

Naše škola umožnila třídě E4.A uskutečnit odbornou exkurzi v rozvodně 400 kV. Jedná se o rozvodnu ve vlastnictví společnosti ČEPS, a.s., kterou drží ve svých rukou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 100% vlastnictvím akcií. Více na úžlabinském blogu.

Exkurze TTC Teleport

Během října 2018 třída E4.A absolvovala odbornou exkurzi ve firmě TTC Teleport. Exkurze byla zaměřena nejen na běžný provoz datového centra, ale také na silnoproudou elektroenergetiku. Další informace o exkurzi získáte na našem blogu.

Školní rok 2017/2018

Linux workshop

 linux

Výběrový workshop pro vážné zájemce o Linux. V 10 lekcích se žáci budou zabývat využitím Linuxu v prostředí Internetu z hlediska administrátora, prací s databázemi, webem a zabezpečením serverů. Workshop povede programátor a administrátor z firmy Insoft, která s naší školou úzce spolupracuje. Workshop probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

JAVA – základní kurz

inventi     java

V 10 lekcích se žáci seznámí se základy programování v jazyce JAVA, s nejnovějšími nástroji, s možnostmi testování a použití tohoto programovacího jazyka v praxi. Workshop povede zkušený programátor z firmy INVENTI Development s. r. o., která s naší školou spolupracuje. Na konci kurzu žáci zpracují závěrečnou úlohu a složí test, úspěšní získají firemní certifikát. Kurz probíhá v průběhu 2. pololetí.

Exkurze na FEL – katedra fyziky

Fakultní škola FEL

Na konci ledna absolvovala skupina třídy E3.A studující specializaci Lékařské přístroje exkurzi na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Součástí programu byla např. akutistická komora, mlžná komora, slaboproudé výboje. Více o exkurzi uvádíme na našem blogu.

 

Exkurze do technického zázemí NTK 

Exkurzi do technického zázemí Národní technické knihovny se zaměřením na technické zabezpečení budov (TZB) pro nás zajistila společnost Instalace Praha. Žáci si prohlédli systémy pro topení, klimatizaci, řízení osvětlení, požární ochranu a zálohování dodávky energie. Ústředním tématem bylo i propojení všech těchto systémů, jejich správa, vzájemná komunikace a hlášení stavů a poruch, což výborně doplnilo látku aktuálně probíranou v teorii řídicí techniky. Více o průběhu akce na našem blogu.

Workshop o světle

Žáci třetího ročníku absolvovali workshop zaměřený na základní informace o denním, umělém a sdruženém osvětlení. Seznámili se s měřící technikou (jasový analyzátor, jasoměr a luxmetr). Dále následovala fotodokumentace z použití jasového analyzátoru v praxi. Pak žáci zhlédli vizualizaci prostorů dle normy (oslnění, nerovnoměrnost), konkrétně to byla sázková kancelář na Palmovce. Fotografie a další postředy jsou na našem blogu.

 

Exkurze na FBMI

Pro žáky třetího ročníku jsme připravili exkurzi na FBMI (Fakulta Biomedicínského Inženýrství ČVUT v Praze), kde se dozvěděli základní informace o studiu na vysoké škole. Na programu jsme měli dále 3 odborné přednášky. Více na našem blogu.

 

Elektrochirurgická jednotka

V rámci zaměření Lékařské přístroje se žáci 4. ročníku účastnili v polovině listopadu přednášky o elektrochirurgické jednotce. Dvouhodinovou přednášku žáci absolvovali v rámci předmětu Aplikační cvičení, kde bylo téma aktuálně probírané ve výuce. Více o přednášce na našem blogu.

 

Autorizované měření osvětlení

Pro žáky 4. ročníku jsme v listopadu připravili prezentaci na téma autorizované měření osvětlení. Přednáška, vedená Tomášem Sousedíkem, zástupcem firmy Metrolux pro Prahu, přinesla řadu zajímavých informací ohledně studie denního světla a proslunění, posouzení stávajícího stavu osvětlovacích soustav a odborných konzultací v oboru osvětlení.

 

Návštěva Matematického ústavu AV ČR

V Týdnu vědy a techniky se žáci třetího ročníku vydali na Den otevřených dveří v Matematickém ústavu Akademie věd. Jako první absolvovali přednášku „Co je těžké na lineárních rovnicích“, na které se dozvěděli, jak se s rovnicemi ve čtvrté třídě ZŠ začíná, pak se přes řešení jednoduchých rovnic dostali k jejich násobným soustavám. Přes různé způsoby jejich počítačového řešení byl na programu názorný příklad jejich využití v modelování reálných průmyslových záležitostí, například v těžebním průmyslu. Více o akci na našem blogu.

Exkurze ČEPS

Žáci 4. ročníku si rozšířili obzory v oblasti silnoproudé elektrotechniky a řídicích systémů elektrizační soustavy. Společně navštívili rozvodnu 400kV Hradec u Kadaně, kterou vlastní a provozuje akciová společnost ČEPS. Více o exkurzi na našem blogu.

 

Future Port 2017

V září žáci navštívili akci s názvem Future Port Prague, což byla akce zaměřená především na trendy budoucnosti a pokročilé technologie, které by lidem mohly ulehčit život a zvýšit jejich komfort a pohodlí. Více o akci se dočtete na našem blogu.

Videa – výuka a odborné učebny

Rozhovor s absolventem oboru Elekrotechnika

Rozhovor o oboru Elektrotechnika

Výuka cizích jazyků a mezinárodní spolupráce

Rozhovor s učitelem a absolventem školy

Práce s Arduinem

Práce žáků v učebně silnoproudu

Model vodní přečerpávací elektrárny

Učebna elektrotechnických měření

Výuková stavebnice RC2000

Robotika a automatizace