Partnerská škola

Projektová spolupráce – výstupy z projektů

  

Popis partnerské školy

Škola se nachází na malém ostrově uprostřed německého města Hamburk. Jedná se o německou alternativu české střední odborné školy se zaměřením na informatiku a elektrotechniku. Vzdělává studenty od 16 let. Škola má celkem 1400 studentů rozdělených do 54 tříd.

Škola vzdělává studenty ve třech základních specializacích:

  • Správa počítačových sítí a klientských stanic
  • Vývoj aplikací
  • Elektrotechnika

Škola nabízí také chemické obory.

Odborné vzdělávání probíhá v různých režimech, většinou formou blokové výuky. Škola spolupracuje s 600 partnerskými firmami v regionu. Studenti do školy nastupují často na doporučení firem, ve kterých absolvují praktickou část výuky, mohou být ve firmách zaměstnáni a pouze si vzdělání doplňují. Praktická část odborné přípravy probíhá přímo ve firmách. Ve firmách se studentům věnují testovaní a prověření instruktoři, kteří se školou úzce spolupracují. Vybavení učeben je nadstandardní právě díky úzké spolupráci s firmami. Učitelé ve škole mají vysokoškolské vzdělání, u odborných předmětů i praktické profesní zkušenosti, průběžně absolvují školení ve firmách. Velmi úzká spolupráce mezi firmami a školou je proto nezbytnou nutností. Studenti jsou za svou práci hodnoceni průběžně, skládají různé typy zkoušek, na konci studia přichází celkové hodnocení. Výuky ve škole se účastní i odborníci z firem. 2/3 obsahu výuky tvoří odborné předměty, 1/3 všeobecně vzdělávací předměty. Obsah výuky je tvořen společně učiteli a odborníky z firem, formy jsou plánovány tak, aby studenti byli co nejlépe připraveni pro praktický výcvik ve firmách. Povinnou součástí výuky je dlouhodobý skupinový projekt, jeho výsledky tvoří podstatnou část závěrečného hodnocení.

Vzdělávací plán pro každou specializaci má specifický výstupní profil, který je definován dle požadavků firem. Obsah výuky je pravidelně modernizován. Důraz je kladen nejen na odborné znalosti a dovednosti, ale i na schopnost týmové práce a ostatní měkké dovednosti. Je nutné naučit studenty prakticky aplikovat získané znalosti. Všeobecně vzdělávací předměty (matematika, fyzika, angličtina, němčina) se vyučují jako podpůrné předměty. Odborná část výuky je velmi podobná obsahu ŠVP Informační technologie a Aplikovaná elektronika na naší škole.

Několik let zpět škola začala postupně zavádět novou koncepci, která klade velký důraz na zodpovědnost každého studenta za vlastní vzdělávání – SCIL (S – Self responsibility, C – Competence orientation, I – Individualized, L  -Learning).  Nová koncepce výuky je organizačně velmi náročná, přináší ale nesporně lepší výsledky, než klasické pojetí odborného vzdělávání. Velmi důležitou úlohu hraje fakt, že díky změně pojetí výuky se učitel z role herce a baviče přesouvá do pozice průvodce studiem, je rádcem a konzultantem, dává zpětnou vazbu. Přesun zodpovědnosti za výsledky vzdělávání na studenty samotné je nezbytný pro jejich úspěšný přechod do praxe.

Žáci mají možnost při studiu získat certifikáty Cisco Academy, certifikát KMK, mohou studovat ve dvoujazyčných třídách. Škola v rámci mezinárodní spolupráce realizuje studentské i učitelské výměny se školami v Norsku, USA, Taiwanu a nyní i v České republice.

Partnerství škol a následná projektová spolupráce

Studijní pobyt na partnerské škole

Čtyři žáci 4. ročníků vycestovali do naší partnerské školy, kde se zúčastnili mezinárodní odborné soutěže Hackathon.

Závěrečná zpráva – Daniel Blažanin

Závěrečná zpráva – Jáchym Bureš

Závěrečná zpráva – Jan Šlehofer

Závěrečná zpráva – Tomáš Tesařík

Prezentace

Erasmus+ Staff mobility – job shadowing

První kontakt s naší partnerskou školou proběhl na konci školního roku 2017/2018, kdy nás oslovili zástupci školy s nabídkou možnosti spolupráce. Na základě dalších jednání jsme zažádali o projekt v rámci programu Erasmus+ Staff mobility – job shadowing, po jehož schválení vyjela v týdnu od 3. 12. 2018 do 7. 12. 2018 skupina 4 pedagogů IT odborných předmětů a koordinátor projektu na první návštěvu partnerské školy. Cílem bylo seznámení se s obsahem a formami výuky na partnerské škole a jednání o dalších možných formách spolupráce, dohoda o jejich realizaci v navazujících projektech.

Hackathon Smart City

Dne 25. března 2019 přicestovala skupina německých žáků z naší německé partnerské školy na dvoutýdenní mobilitu. Spolu s našimi žáky 3. ročníků pracovali na projektu „Hackathon Smart City“. Žáci vytvořili mezinárodní týmy, zvolili si, jaký produkt vytvoří a během poměrně krátké doby vyrobí a následně představí ostatním žákům a učitelům naší školy. Komunikačním jazykem byla angličtina.

  hackathon smart city

Týmy představily tyto produkty:

Úžlatron – zabezpečovací systém domácnosti, který umožní pomocí čipu odemknout domov. Takto odemčený domov je přístupný všem a není již potřeba klíč. Systém umožňuje nastavit zařízení v domácnosti do stavu odemčený, nebo zamčený domov. Systém také umožňuje odeslat textovou zprávu v případě vloupání, nebo když se někdo pohybuje v zamčeném domově. Jedná se o systém řízený Arduinem a jeho sensory s přívětivým uživatelským rozhraním a modulem pro odesílání textových zpráv.

Revoknolution – projekt umožňuje otevírat či zavírat okno na základě klimatických podmínek venku – teplota, vlhkost, větrnost, apod. Systém je řízen Arduinem s množstvím připojených senzorů a pomocí motoru otevírá či zavírá okno.

Ignoise – sluchátka umožňující odfiltrovat nežádoucí zvuky z okolí a propustit pouze žádoucí, například řeč. Součástí projektu je webová aplikace, která umožňuje nastavit, které typy zvuků mají projít a které se mají odfiltrovat. Postaveno na vlastním plošném spoji, který filtruje zvuky a k řízení je použito Arduino.

Cooper Express – systém pro signalizaci zaplnění vagónů ve vlaku. Každý vagón má na sobě zobrazeno, kolik je v něm volných míst. Zároveň se tato informace odesílá na následující nádraží, cestující si tak mohou vybrat vagón, kde je nejvíce volných míst. Tento projekt v následné soutěži zvítězil.

Project Frosty – jedná se o chytrou klimatizaci, která reguluje teplotu v místnosti a umožňuje navíc detekovat a hasit případný požár. V řešení je zahrnut systém zvukové signalizace pro včasné požární varování. Srdcem projektu je Arduino s teplotním senzorem.

 

V druhém týdnu projektu němečtí kolegové uspořádali dva semináře pro naše žáky. Jeden byl zaměřen na „Project management“ a druhý na popis systému vzdělávání v Německu a následnou diskuzi se studenty tentokrát v německém jazyce.

Součástí návštěvy bylo i kulturní poznání hlavního města Prahy, dále návštěva historického centra města Plzeň a plzeňského pivovaru. Také se nám podařilo zorganizovat exkurzi v naší spolupracující firmě Blumenbecker Prag s.r.o. Poslední den návštěvy proběhlo zhodnocení projektu a plánování další spolupráce.

Všichni jsme se shodli, že projekt „Hackathon Smart City“ měl velký úspěch a v příštím školním roce bychom rádi navázali dalším ročníkem s jiným odborným tématem. Dalším plánovaným projektem je mobilita, během které skupina žáků 3. a 4. ročníků školy vycestuje v 1. pololetí školního roku 2019/2020 do partnerské školy a bude zde navštěvovat odbornou výuku.