Nostrifikační zkoušky

Podávání žádostí o vykonání nostrifikační zkoušky

 • žadatel má povinnost dostavit se nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního data a času nařízené zkoušky
 • žádosti se podávají po konzultaci se zástupcem ředitelky školy (hons@uzlabina.cz): Mgr. Ing. Lukáš Hons (zástupce ředitelky školy, kancelář 013)
 • termín podání žádostí: po vzájemné dohodě prostřednictvím e-mailu
 • nutné přinést originál usnesení z MHMP

Povinné dokumenty k přihlášce

 • originál usnesení MHMP
 • doklad totožnosti
 • nutno uvést, zda žadatel budete využívat u zkoušky služeb tlumočníka

Základní informace ke zkouškám

 • na zkoušku se žadatel dostaví do školy 15 minut před stanoveným termínem zkoušky
 • před zkouškou se žadatel prokážete dokladem totožnosti a předložíte originál usnesení MHMP
 • v případě neúspěchu u zkoušky nemá žadatel nárok na opravný termín, další zkoušky již nekoná
 • zkouška probíhá v českém jazyce
 • zkoušený má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na vlastní náklady (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 16, odst. 3, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.)
 • zkoušený může použít dvojjazyčný slovník v papírové, nikoli elektronické podobě, ne slovník výkladový

Omlouvání

 • v případě, kdy se žadatel nemůže dostavit k nostrifikační zkoušce, na kterou je přihlášen, je nutné se písemně omluvit minimálně 24 hodin dopředu (potvrzení od lékaře, policie apod.)
 • ze stanovené zkoušky se lze omluvit pouze před jejím termínem, v opačném případě termín zkoušky propadá
 • omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována (v závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP
 • v případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen „NEPROSPĚL“

Forma zkoušení

 • nostrifikační zkoušky probíhají v ústní nebo písemné podobě
 • u vybraných předmětů je součástí zkoušky i praktická část
 • využít tlumočníka může zkoušený pouze při ústní zkoušce a při praktické části zkoušky (pouze odborné předměty)
 • při písemné nebo praktické zkoušce je povolen pouze tištěný slovník
 • pokud žadatel neuspěje z části nostrifikační zkoušky, není důvod ve zkoušce dále pokračovat
 • forma a časový rozsah zkoušení jsou uvedeny u jednotlivých předmětů

Protokol

 • bude pořizován pouze jeden protokol, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se žadatele o uznání zahraničního vzdělání a jednotlivých předmětů
 • protokol na MHMP doručí škola (zkoušený obdrží jeho kopii)

Okruhy a témata k nostrifikačním zkouškám z jednotlivých předmětů

Hardware a sítě

Software