Informace k přípravným kurzům ve školním roce 2024/2025 budeme publikovat nejpozději v průběhu listopadu.

Přípravné kurzy ve školním roce 2023/2024

Pro zájemce o studium na naší škole nabízíme přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Začínáme v únoru 2024 a počítáme s on-line formou. Pro ni je potřeba počítač připojený k Internetu s operačním systémem Windows, desktopová aplikace MS Teams, případně aktuální verze webového prohlížeče (doporučujeme Microsoft Edge).

Přípravné kurzy jsou určeny pouze pro žáky 9. tříd ZŠ. 

Způsob a forma přihlašování

Zájemce se přihlašuje k oběma kurzům (matematika a český jazyk). Přihlášení pouze k jednomu z nabízených kurzů není možné. Přihlášení probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky. Škola potvrdí přijetí přihlášky a zašle zákonnému zástupci číslo účtu a variabilní symbol. Po zaplacení kurzu zákonný zástupce a žák obdrží informační email. Nejpozději týden před začátkem první lekce obdrží účastníci formou e-mailu přihlašovací údaje a další pokyny ke kurzům.

Elektronická přihláška je k dispozici zde.

Přihlášky přijímáme nejpozději do 2. 2. 2024.

Postup pro přihlášení do prostředí přípravných kurzů

Cena kurzů a platba

Cena přípravných kurzů je stanovena na 1 200 Kč za obě části dohromady (matematika, český jazyk). Platba je realizována bezhotovostně na účet školy. Platební údaje (včetně variabilního symbolu) obdrží zájemce na základě vyplněné přihlášky do jednoho týdne od odeslání přihlášky.

Nejpozději týden před začátkem první lekce obdrží účastníci formou e-mailu přihlašovací údaje a další pokyny ke kurzům.

Termíny přípravných kurzů

Přípravné kurzy budou probíhat každé pondělí vždy od 15:00 do 17:10, včetně přestávky 10 minut. Od 15:00 do 16:00 bude probíhat první kurz (např. matematika). Od 16:10 do 17:10 bude probíhat druhý kurz (např. český jazyk). Kurzy se budou konat v těchto termínech:

 • 26. 2. 2024,
 • 4. 3. 2024,
 • 11. 3. 2024,
 • 18. 3. 2024,
 • 25. 3. 2024,
 • 8. 4. 2024.

Organizace přípravných kurzů

Kurzy povedou učitelé naší školy.

Cíle přípravných kurzů

 • opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky

Tematická náplň kurzu – matematika

 • témata uvedená v lekcích budou procvičována na otevřených a uzavřených úlohách
 • lekce č. 1:
  • dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti
  • celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
  • desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek
  • poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
 • lekce č. 2:
  • procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
  • mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
  • výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
 • lekce č. 3:
  • závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr
  • funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce, slovní úlohy
 • lekce č. 4:
  • rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými, slovní úlohy
 • lekce č. 5:
  • rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
  • metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
 • lekce č. 6:
  • prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol, výpočet povrchů, objemů, sítě těles
  • konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost

Tematická náplň kurzu – český jazyk

 • pro tyto přípravné kurzy budou vytvořeny testy, jejichž skladba bude odpovídat ilustračním testům Cermatu
 • v otevřených a uzavřených úlohách budou prověřovány znalosti z těchto oblastí:
  • pravopis
  • lexikologie
  • morfologie
  • syntax
  • stylistika
  • porozumění textu
  • literární teorie
 • součástí každé z šesti lekcí bude rozbor testu s vysvětlením problémových jevů