Kapacita přípravných kurzů je naplněna.

Přípravné kurzy

U všech oborů zakončených maturitní zkouškou se konají povinně jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Přípravné kurzy povedou vyučující naší školy. Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Přípravné kurzy jsou určeny pouze pro žáky 9. tříd ZŠ.

Cíle přípravných kurzů

 • opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky
 • účastníci kurzů se seznámí s prostředím školy

Tematická náplň kurzu – matematika

 • témata uvedená v lekcích budou procvičována na otevřených a uzavřených úlohách
 • lekce č. 1:
  • dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti
  • celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
  • desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek
  • poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
 • lekce č. 2:
  • procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
  • mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
  • výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
 • lekce č. 3:
  • závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr
  • funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce, slovní úlohy
 • lekce č. 4:
  • rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými, slovní úlohy
 • lekce č. 5:
  • rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
  • metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
 • lekce č. 6:
  • prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol, výpočet povrchů, objemů, sítě těles
  • konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost

Tematická náplň kurzu – český jazyk

 • pro tyto přípravné kurzy budou vytvořeny testy, jejichž skladba bude odpovídat ilustračním testům Cermatu
 • v otevřených a uzavřených úlohách budou prověřovány znalosti z těchto oblastí:
  • pravopis
  • lexikologie
  • morfologie
  • syntax
  • stylistika
  • porozumění textu
  • literární teorie
 • součástí každé z šesti lekcí bude rozbor testu s vysvětlením problémových jevů

Způsob a forma přihlašování, kapacita kurzu

Zájemce se přihlašuje k oběma kurzům (matematika a český jazyk). Přihlášení pouze k jednomu z nabízených kurzů není možné. Přihlášení probíhá prostřednictvím této přihlášky. Tento vyplněný formulář je třeba odevzdat na studijním oddělení školy spolu s předepsanou platbou. Provozní doba studijního oddělení je každý pracovní den od 8:00 do 15:30. Kapacita nabízených kurzů je omezena. Maximální počet žáků je 64 (2 skupiny po 32 žácích). Přihlášky přijímáme nejpozději do 7. 2. 2020 nebo do naplnění kapacity kurzů. Přípravné kurzy jsou určeny pouze pro žáky 9. tříd ZŠ.

Přihláška k přípravným kurzům

Termíny přípravných kurzů

Přípravné kurzy budou probíhat každé pondělí v těchto termínech (vždy od 15:00 do 17:10, včetně přestávky 10 minut):

 • 2. 3. 2020,
 • 9. 3. 2020,
 • 16. 3. 2020,
 • 23. 3. 2020,
 • 30. 3. 2020,
 • 6. 4. 2020.

Od 15:00 do 16:00 bude probíhat první kurz (např. matematika). Od 16:10 do 17:10 bude probíhat druhý kurz (např. český jazyk). V případě neúčasti na kurzu (např. z důvodu nemoci) budou e-mailem žákovi poslány materiály z lekcí, na kterých nebyl přítomen.

Cena kurzů a platba

Cena přípravných kurzů je stanovena na 600 Kč. Platba je realizována v hotovosti spolu s odevzdáním přihlášky. Přihlášky začínáme přijímat na prvním Dni otevřených dveří (6. 11. 2019). V dalších dnech se přihlášky a platby se odevzdávají na studijním oddělení školy každý pracovní den od 8:00 do 15:30.