Granty

Evropské granty

doučování  doučování    doučování

 

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Období doučování: 1. 1. až 31. 8. 2023

Forma: individuální i skupinové doučování

Cílová skupina: žáci školy

 

Prevence digitální propasti - realizace v rámci Národního plánu obnovy 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Finanční prostředky škola vynaložila na pořízení mobilních digitálních zařízení či technologií pro znevýhodněné studenty.

Období projektu: 1. 1. až 31. 12. 2022

Období projektu: 1. 1. až 31. 12. 2023

 

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - realizace v rámci Národního plánu obnovy 

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Finanční prostředky škola využila na zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Období projektu: 1. 1. až 31. 12. 2023

Evropské fondy - loga

Naše škola se stala partnerem projektu v rámci OP VVV Implementace Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání, jehož zadavatelem je Hlavní město Praha.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Období realizace našich aktivit: únor 2022-září 2023

Pro zájemce jsme připravili tyto aktivity:

 • Letní škola IT hrátek

Během prázdnin se mohou žáci základních škol naučit, jak se programují hry a jak si mohou sami postavit a naprogramovat robota ze stavebnice. Dozví se, jaké nástrahy na ně číhají na internetu a co proti nim dělat. Vyzkouší si technologii posledních let – virtuální realitu a prostřednictvím vědeckých experimentů porozumí, jak funguje svět kolem nás. To vše zábavnou formou během pětidenního pobytu na naší Letní škole IT hrátek.

 

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha – pól růstu ČR 

Název projektu:  Nová učebna praktické výuky silnoproudé elektrotechniky, registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002150 

Praha - pól růstu

  

Podstata projektu spočívá ve vytvoření moderní odborné učebny pro praktickou výuku silnoproudé elektrotechniky. Nově pořízené výukové stoly a komponenty budou sloužit pro výuku elektroinstalačních prací v rámci domovních rozvodů, jednofázových a i třífázových instalací včetně točivých strojů a pro základní měření v těchto instalacích.  Výukové stoly budou vhodné pro individuální výuku nebo pro práci ve dvojicích.  Výukové panely, které budou také pořízeny z grantu, budou sloužit k výuce a experimentům v oblasti zapojení a měření elektrických obvodů. Panely jsou uzpůsobeny na procvičování principů zapojení, vymýšlení správného zapojení a odhalování chyb v obvodech.

Ukončení realizace je 31. 7. 2023. V současné době je zrenovován nový prostor a po ukončení výběrového řízení na pořízení vybavení odborné učebny bude následovat instalace stolů a výukových panelů.

Výuka v nové učebně bude zahájena v září 2023.

 

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha – pól růstu ČR 

Mapa projektů OP PPR, kde  jsou uvedeny i projekty naší školy.

Název projektu:  Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky a elektroniky, registrační číslo: CZ07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001020

Praha - pól růstu

Podstata projektu spočívá ve vytvoření moderní odborné učebny pro výuku elektrotechnických předmětů, jako jsou zejména praktická cvičení a hardware a sítě – cvičení. Studenti budou používat nástroje a měřicí přístroje, se kterými se mohou setkat v zaměstnání po ukončení studia.

V modernizované učebně se studenti naučí nejprve pájet na předem připravených přípravcích, dále si ověří na příkladech teoretické znalosti o součástkách, při další práci budou navrhovat elektronické obvody a počítat hodnoty použitých součástek. Následně si na počítači v simulačním programu Multisim ověří funkčnost navrženého obvodu. Pro funkční obvod na počítači v programu Sprint Layout navrhnou plošný spoj. Navržený spoj se následně zhotoví na fréze, která je také součástí vybavení nové učebny. Následně jej osadí součástkami a ověří jeho funkčnost. Na funkčním obvodu změří zadané parametry a zhotoví protokol. Každý žák si bude moci ověřit své zapojení na svém stole a tím se dosáhne vysokého stupně zapojení studentů do výuky a dále kontaktu studentů s realitou místo pouhé simulace. Nové počítače také zlepší výuku programování mikroprocesorů. Projektem se zvýší úroveň výuky a věříme, že i motivace studentů ke studiu.

V současné době je učebna plně vybavena a funkční. Učebna je využívána k realizaci praktického vyučování v předmětech praktická cvičení, hardware a sítě cvičení.

 

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Praha – pól růstu ČR

Název projektu:  Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky a elektroniky

Praha - pól růstu

Podstata projektu spočívá ve vytvoření interaktivního výukového prostředí pro výuku elektrotechnických předmětů, zejména základů elektrotechniky, elektroniky, číslicové a řídicí techniky. Studenti sestavují podle pokynů pedagoga sami zapojení pro ověřování vlastností reálných součástek a obvodů. Pomocí softwarového vybavení připojeného počítače tak získávají okamžitě vizuálně výsledky i v případech, kdy ruční matematické zpracování by bylo příliš zdlouhavé. Výsledky je možné uchovávat, tisknou a nebo jinak dále zpracovávat. Tím se dosáhne vysokého stupně zapojení žáků do výuky a dále kontaktu žáků s realitou místo pouhé simulace. Pro zajištění uvedeného cíle počítáme s využitím  výukového systému rc 2000 -µlab společnosti Rc didaktik.

V současné době je výukový systém dodán, instalován v nově modernizované učebně a používá se k názorné výuce v předmětech základy elektrotechniky, elektronika a řídicí technika.

Ve vydání bulletinu Operačního programu Praha – pól růstu ČR je publikován článek o využití modulárního systému RC2000 ve výuce elektrotechnických předmětů na naší školeČlánek je ke stažení zde.

Pol růstu

Šablony

Evropské fondy - loga

Projekt šablony pro SŠ a VOŠ I (OP JAK)

Název projektu: Spolupráce s firmami III

Registrační číslo: CZ.02.02. XX/00/22_003/0002307

Realizace: 1. 1. 2023–31. 12. 2025

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, příspěvková organizace, se zapojila do výzvy MŠMT, řídicího orgánu OP JAK prostřednictvím specifikované výzvy (Šablony pro SŠ a VOŠ I) a po procesu hodnocení jí byl schválen projekt pod názvem Spolupráce s firmami III.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků, zlepšení kvality vzdělávání a zlepšení výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 získala finanční podporu EU na tyto aktivity:

 • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele,
 • vzdělávání pracovníků školy, 
 • školní psycholog,
 • kariérový poradce.

Celoměstské granty

Networking Academy Games na Úžlabině

Hlavním cílem soutěže je podpora odborného technického vzdělávání žáků 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie na SPŠE V Úžlabině. Soutěž  Networking Academy Games na Úžlabině je pojata jako dvoudenní akce pro žáky 3. a 4. ročníků studijního oboru Informační technologie na SPŠE V Úžlabině. Soutěž bude organizována ve dvou úrovních – v jednom dni budou soutěžit přihlášení žáci 3. ročníků a v druhém dni pak přihlášení žáci 4. ročníků. Žáci 3. ročníků budou soutěžit v teoretických znalostech a dovednostech z oblasti počítačového hardwaru a operačních systémů, žáci 4. ročníků pak budou soutěžit v teoretických znalostech a praktických dovednostech v oblasti počítačových sítí.

Let´s go and study in the UK

Cílem projektu bylo poskytnout žákům naší školy možnost navštívit Velkou Británii a tím zároveň přispět ke zlepšení jejich komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Tento studijně-poznávací zájezd posloužil jako výborný motivační nástroj k výuce anglického jazyka, ale také k vytváření a posílení třídních kolektivů a vzájemné kooperace ve školním i mimoškolní prostředí. Žáci školy strátvili ve Velké Británii týden. V dopoledních hodinách probíhala výuka anglického jazyka. Odpoledne pro ně byl připraven vždy zajímavý program. Z grantu byly hrazeny náklady na dopravu.

Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky ZŠ

Hlavním cílem soutěže je zpopularizování technických oborů a odborného technického vzdělávání mezi žáky základních škol. Soutěž Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky základních škol je pojata jako komplexní „den s technikou“. Z grantu byly hrazeny náklady na organizaci soutěže a ceny pro soutěžící.

E-learning pro ECDL

V rámci grantu byl vytvořen e-learning k následujícím modulům programu ECDL Core:

 • Modul 2: Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Modul 3: Zpracování textu
 • Modul 6: Prezentace
 • Modul 7: Základy práce s internetem a komunikace

Výukové materiály jsou tvořeny studijními materiály, videonávody a příklady k procvičení (včetně správných řešení). Výuka probíhá v prostředí operačního systému Windows, kancelářského balíku MS Office, v prostředí internetového prohlížeče Google Chrome, antivirového programu Windows Defender. Moduly M2 a M7 byly zpracovány podle nového Sylabu 1.0, moduly M3 a M6 podle Sylabu 5.0. Zpracované výukové materiály jsou zájemcům k dispozici zdarma. E-learning ECDL byl akreditován jako doporučený výukový materiál pro přípravu na ECDL testy.

Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011.

Sbírka úloh z technického kreslení je určena pro učitele středních odborných škol strojnického i nestrojnického zaměření a pro žáky těchto škol jako pracovní sešit pro procvičování, popřípadě testování těchto kapitol z technického kreslení: kreslení čar a oblouků, pravoúhlého promítání na několik průměten, kótování a zjednodušování zobrazování pomocí řezů.

Sbírka úloh usnadní učitelům práci při zadávání cvičení, domácích úkolů i testovacích úloh. Žákům pak slouží k procvičování a upevňování probírané látky.

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole. (PDF 3MB)

Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy - pracovní listy II

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012.

Příručka navazuje na Sbírku úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy I a je určena pro procvičování programu AutoCAD. Byla vytvořena jako sbírka pracovních listů pro nácvik:

 • orientace v prostoru
 • základních příkazů umožňujících kreslení nejčastěji používaných objektů a jejich nejzákladnějších modifikací
 • režimů uchopení a jejich užití
 • úpravy objektů


Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole. (PDF 1,5MB)

Elektronická učebnice C#

Učebnice vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012.

Elektronická učebnice je určena pro učitele a pro žáky středních odborných škol se zaměřením na programování. Webová aplikace obsahuje jednak řadu stránek popisných s vysvětlením základních pojmů principů programování a programování v jazyku C#, jednak řadu stránek interaktivních, kde žáci okamžitě vidí funkčnost probíraných algoritmů. Dále webová aplikace obsahuje popis několika větších ukázkových aplikací, kde je krok za krokem vysvětlen postup naprogramování dané úlohy a opět na stránkách žáci rovnou vidí výslednou funkční aplikaci.

Všichni si mohou prohlédnout i některé dlouhodobé maturitní práce, na které vede ze stránek odkaz. Tato aplikace je volně přístupná na adrese uzlabina2.aspone.cz

Příručka odborné angličtiny se zaměřením na elektroniku a informační technologie

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011.

Příručka odborné angličtiny zahrnuje základní témata a pojmy z matematiky, elektroniky a informačních technologií s důrazem na elektroniku. Texty jsou zaměřeny vždy k jednomu tématu a na jejich základě jsou zařazena cvičení jak pro procvičování některých gramatických jevů, tak i k prohlubování komunikačních dovedností (čtení s porozuměním, poskytování nebo vyhledávání informací, diskuse, případně i písemná vyjádření na zadaná témata). Ke cvičením je uveden klíč. Součástí příručky je i slovníček.

Příručka je vhodná pro výuku samostatného předmětu odborná angličtina na středních odborných školách nebo pro zařazení odborných témat do výuky předmětu anglický jazyk. Odbornou terminologii lze využít i v odborných předmětech.

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole.
Jak postupovat:

 1. Vyplňte formulář, nebo napiště na info@uzlabina.cz název školy, adresu, IČ, kontaktní e-mail a jaký dokument požadujete
 2. Na kontaktní e-mail vám zašleme požadovaný dokument