18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE   

Studneti získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 354, EQF 4.

ŠVP pokrývá učivo vymezené v RVP příslušného oboru. Širší rozsah učiva nad rámec vymezený v RVP si stanoví škola sama ve svém školním vzdělávacím programu vzhledem ke své profilaci. ŠVP je závazný pro všechny studenty. Plná verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Název ŠVP: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Studenti ve společné části studia získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Díky přehledu o technologiích moderních počítačů a komunikačních sítí, principech jejich činnosti a znalosti problematiky datových přenosů a jejich bezpečnosti se stanou specialisty požadovanými na trhu práce. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu některých kurzů CISCO Networking Academy.

Maturitní práce – výběr

Pokusné ověřování – uznávání ICT certifikátů v rámci profilové části maturitní zkoušky

Naše škola se zapojila do pokusného ověřování, které je zaměřeno na na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky. Podrobnější informace jsou uvedeny na našem webu.

Na konci druhého ročníku si žáci volí jednu z následujících specializací:

Programování

Studenti programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování. V rámci této specializace se dále studenti zabývají programování mobilních aplikací.

Tvorba webových aplikací

Studenti vytvářejí moderní dynamické webové stránky, při jejich tvorbě dbají na grafickou stránku, a jsou vedeni k tomu, aby porozuměli základním principům fungování webu.

Herní grafika

Žáci si osvojí praktické dovednosti při práci s programem Autodesk 3Ds MAX, určeným pro realizaci vizuálních efektů, animaci postav a tvorbu počítačových her, včetně jeho verze 3ds Max Design, určeným pro architektonické a designerské vizualizace a animace.

Kybernetická bezpečnost

Studenti ovládají bezpečnostní techniky používané pro zjišťování, sledování a reakci na incidenty ohrožující kybernetickou bezpečnost výpočetních systémů a počítačových sítí. Během studia se také podrobně seznámí s počítačovými útoky, obrannými technikami a dalšími oblastmi z oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou techniky šifrování, bezpečnostní nebo forenzní analýza.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto ŠVP se mohou uplatnit především v oblastech správy operačních systémů a sítí v podnicích, školách, v institucích státní správy, dle zvoleného profilového předmětu mohou být zaměstnáni či mohou podnikat v oblasti návrhu a vývoje software, návrhu a tvorbě webových stránek, tvorbě grafických návrhů počítačových her, například na pracovních pozicích technický pracovník v oblasti IT, programátor, provozní programátor, správce SW aplikací, vývojář SW, tester vývojových aplikací, správce operačních systémů, správce cloudových aplikací, návrhář a správce databázových systémů, správce serverů a serverových aplikací, technik datových sítí (návrh a realizace strukturované kabeláže), správce aktivních prvků počítačových sítí (routery a switche), pracovník uživatelské podpory, počítačový grafik.

Učební plán

  1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty celkem 34 33 31 30 128
Předměty - povinný základ          
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 2 1 1 5
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5/1 4 4 4 17/1
Fyzika 2 3 - - 5
Základy přírodních věd 3 - - - 3
Ekonomika - - 3 - 3
Předměty povinné odborné          
Aplikační software 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
CAD systémy - 2/2 - - 2/2
Úvod do programování 2/2 2/2 - - 4/4
Hardware a sítě 2 2 2 3 9
Software 2 2 2 2 8
Základy elektrotechniky 2 - - - 2
Operační systémy - 2/2 2/2 2/2 6/6
Hardware a sítě cvičení 3/3 2/2 2/2 2/2 9/9
    Odborná praxe Odborná praxe    
Předměty volitelné profilové - - 3/3 3/3 6/6
Programování          
Tvorba webových aplikací          
Herní grafika          
Kybernetická bezpečnost          
Předměty povinně volitelné 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Odborná angličtina          
Německý jazyk          
Anglický jazyk – B2 First*          

Vysvětlivky: 2/2 znamená 2 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělené

* Zkouška „B2 First“, známá jako First Certificate in English patří mezi neoblíbenější mezinárodní zkoušky. Tato zkouška je uznávána jak firmami, tak i školami po celém světě. Zkouška dokazuje schopnost v angličtině nezávisle studovat nebo pracovat. Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je na úrovni B2. Hlavním cílem výuky na naší škole je příprava ke složení této mezinárodní zkoušky, stejně jako schopnost jasného vyjadřování, bezproblémového porozumění mluvenému i čtenému textu, znalost většiny gramatických jevů a schopnost písemného projevu. V průběhu studia budou studenti podstupovat průběžné testování, budou hodnoceni známkou včetně zpětné vazby. Studenti budou pracovat s jednou učebnicí a pracovním sešitem po celé 4 roky, navíc budou dostávat doplňkové materiály od vyučujících. Mezinárodní certifikát je na naší škole uznáván jako ekvivalent profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka. Samotné složení zkoušky je možné pouze v certifikovaném středisku. Předpokladem pro studium je minimálně středně pokročilá znalost anglického jazyka, tj. úroveň B1.

Maturitní práce – výběr z obhájených prací

Školní rok 2023/2024

Ékathrie

Cílem práce bylo vytvořit grafický návrh herní scény s fantasy prvky, přičemž scéna obsahuje tři ostrovy s rozsáhlými stavbami, které byly vytisknuty jako 3D modely. Jednotlivé modely jsou otexturovány vlastnoručně vytvořenými texturami. Další částí byl návrh 2D grafických prvků. Jedná se o hlavní menu, ikony předmětů, logo, obchody, rozhovory a plakát.

plakát_DMP

Elaris

Práce se zabývá tvorbou herního prostředí. Přibližuje postupy, funkce a nástroje, které byly využity při produkci modelů. Popisuje, jak vytvořit a následně použít textury. Součástí je charakterizace renderování a důležitost správného osvětlení.

Elaris

Student získal s prací 1. místo v soutěži Člověk a společnost v kategorii audiovizuální tvorby (herní grafika).

Nástroj pro vzdálenou správu a monitoring stanic v síti

Cílem této práce bylo naprogramovat nástroj, který síťovému administrátorovi umožní vzdálenou správu počítače. Tento nástroj musí být zároveň odolný vůči manipulaci uživatelem s průměrnými technickými znalostmi, aby bylo možno spravovat systém vzdáleně i za extrémních situací.

Vzdálená správa - plakát

Školní rok 2022/2023

Herní vývoj

Cílem projektu bylo vytvořit herní prostředí.

herní vývoj

Student obsadil 13. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v kategorii Informatika.

Školní rok 2021/2022

VR HRA

Cíl práce bylo vytvořit počítačové hru pro jednoho hráče za použití virtuální reality. Práce se zabývá řešením problematiky vývoje hry a využitím herního enginu.

VR hra

BANG!

Cílem této maturitní práce byla grafická vizualizace karetní hry Bang! zpracována ve formě videa. Nedílnou součástí je animace z pohledu hráče z první osoby. Stejně tak podoba hracích karet.

bang

Školní rok 2020/2021

TAKE YOUR PILL

Výsledkem práce je mobilní aplikace pro systém Android, která slouží k připomínání užívání léků. V aplikaci je implementována historie připomenutí a užití léků, statistiky a grafy. Uživatel snadno získá přehled a může si nastavit opakované připomínání. Design aplikace je navrhnut tak, aby odpovídal material designu a nejnovějším trendům. Aplikace je napsána v jazyce Kotlin a využívá moderních knihoven a technologií.

Plakát

SUDOKU

sudoku

Práce se zaměřila na vytvoření okenní aplikace sudoku. Aplikace umí generovat více obtížností zadání. V práci jsou popsány algoritmy, které řeší (případně vytváří) zadání sudoku. Úkolem bylo využít efektivní a funkční algoritmy. Aplikace byla naprogramována v programovacím jazyce C#.

Plakát

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRO NEVIDOMÉ

visivi

Výsledkem práce je jednoduché uživatelské rozhraní pro nevidomé. Konkrétně se jedná o koncept, který za pomocí TTS (Text-To-Speech) řeší bariéru mezi počítačem a zrakově postiženým. To vše stylem, který není složitý pro žádného uživatele.

Plakát

 

Školní rok 2019/2020

DISCORD BOT

Práce se zabývá úpravou a rozšiřováním projektu Bota, sloužícího pro správu serverů, který je určen pro komunikační platformu Discord. Řeší se v ní postupy, programovací vzory a techniky, které musely být použity
k refactoringu bota, přidání automatických unit testů za účelem ověření a zajištění funkčnosti kritických částí systému. Pokrývá také přidání nových funkcionalit, kterými jsou sběr dat o uživatelské aktivitě a jejich vykreslování a také vytvoření Economy systému.

Plakát

 

Správa webových služeb pomocí dockeru

Cílem maturitní práce bylo navrhnout systém pro správu webových služeb za pomocí Dockeru. Práce se skládá ze dvou hlavních částí – Ovládací panel a daemon pro ovládání dockeru.

Plakát

 

Neusoupia

Maturitní práce se zabývá tvorbou herního prostředí za pomoci skriptovacího jazyka UNREAL ENGINE zaměřeného na tvorbu grafického a animačního herního prostředí. Ve své práci autor popisuje postup od nápadu, včetně funkcionality, přes výběr vhodného programovacího prostředí až k samotnému skriptování a závěrečného ladění. Snaží se zejména zamyslet nad praktickou funkcionalitou vybraného programového prostředí a jeho vhodností pro daný typ puzzle her.

Plakát

 

Návrh designu hry Neusopia

Maturitní práce řeší návrh designu pro logickou hru s názvem Neusoupia. Zabývá se postupem tvorby, charakteristikou programů, které byly pro práci použity. Dále pojednává také o historii her. Autorka přibližuje, jakým stylem grafiky se inspirovala a jak řešila problémy, které se při tvorbě vyskytly.

Plakát

Návrhy: LogoNávrh dveříNávrh ovceNávrh stromůWeb světlý

Videa – výuka a odborné učebny

Rozhovor s absolventem oboru Informační technologie

Rozhovor o oboru Informační technologie

Výuka cizích jazyků a mezinárodní spolupráce

Rozhovor s učitelem a absolventem školy

 

Informační technologie u nás – akce a zajímavosti

Školní rok 2020/2021

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti – školní kolo

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se v letošním školním roce zapojili do celostátní středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Školní kolo probíhalo elektronicky formou online testu. Test obsahoval otázky nejen z témat zaměřených na počítačovou bezpečnost, ale zahrnoval i oblasti programování, operačních systémů, počítačových sítí, logiky a psychologie. Z naší školy byl nejúspěšnějším účastníkem Jana Dvořáčková ze třídy I4D, která se v konkurenci pražských odborných škol i gymnázií umístila na 1. místě. Dalšími velmi úspěšnými účastníky byli Vojtěch Hořánek z I4D (5. místo), Vít Pecháček z I4B (6. místo), Kryštof Zajíček z I3D (8. místo), Michael Brabec z I4D (9. místo) a Adam Rutar z I3C (10. místo).

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti – druhé kolo

Druhé kolo soutěže probíhalo ve vlastní režii žáků samotných. Druhého kola se zúčastnil 22 žáků naší školy. Pět žáků probojovalo do celostátního finálového kola. Do celostátního kola postoupilo celkem 36 soutěžících z celé republiky a počet žáků, kteří postoupili z jedné školy, je jeden z nejvyšších. Konkrétně z naší školy postoupilo následujících pět studentů: M. Hornek (16. místo), F. Digrín (18. místo), O. Hataš (19. místo), M. Folbr (21. místo) – všichni I4C a J. Dvořáčková (36. místo) – I4D. Přehled výsledků: https://kybersoutez.cz/ks_vysledky.html

Školní rok 2019/2020

Studijní pobyt na partnerské škole v Hamburku

Čtyři žáci 4. ročníků vycestovali do naší partnerské školy, kde se zúčastnili mezinárodní odborné soutěže Hackathon. Více informací v přiložené prezentaci.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti – školní kolo

Kybersoutěž 2019

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se v letošním školním roce zapojili do celostátní středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Školní kolo probíhalo elektronicky formou online testu. Test obsahoval otázky nejen z témat zaměřených na počítačovou bezpečnost, ale zahrnoval i oblasti programování, operačních systémů, počítačových sítí, logiky a psychologie. Hodnocení žáků probíhalo po jednotlivých krajích. Soutěže se v celé Praze zúčastnilo 332 žáků, z toho do 2. kola postoupilo 164 žáků. Pro naši školu je potěšitelné, že z těchto 164 žáků bylo 80 žáků z naší školy. 

Bobřík informatiky

Již 12. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 3.–15. 11. 2019. Celkem se této informatické soutěže zúčastnilo 90976 soutěžících z přesně 745 škol. Velkého úspěchu jsme zaznamenali v kategorii Junior. Ondřej Soustružník ze třídy I1.B se v celostátním žebříčku se umístil na 1. místě (spolu s dalšími 88 soutěžícími z celé ČR z 11 543 soutěžících celkem). Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na školním blogu.

NAG na Úžlabině 2019

Ve dnech 24. 10. 2019 a 5. 11. 2019 se na naší škole pořádala odborná soutěž NAG na Úžlabině 2019, která byla zaměřena jednak na oblast počítačového hardwaru a softwaru, jednak na oblast počítačových sítí. Soutěž byla určena pro žáky 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie a byla realizována ve dvou kategoriích. Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na našem blogu.

Školní rok 2018/2019

Exkurze do společnosti Microsoft

V červnu měla skupina žáků třetích ročníků možnost navštívit českou pobočku společnosti Microsoft. Obsahem bylo nejprve zjištění hlavních směrů, o které se společnost zajímá a ve kterých aktivně působí. A tudíž i představení některých jejich produktů a vychytávek v nich – včetně těch méně známých.
 
Dlouhodobá maturitní práce - herní grafika

Aleš Herink pracoval na dlouhodobé maturitní práci z oblasti herní grafiky s názvem Divided Zero.

 

Girls Day 2019

V dubnu se naše žákyně zúčastnily každoroční akce s názvem Girls Day. Jde o akci, jež je zaměřená na motivaci dívek do technických oborů. Cílem je především ukázat, že se v nich nemusí pohybovat jenom muži. Letos se dívky vydaly do firmy MSD, jedná se o farmaceutickou firmu rozšířenou po celém světě. Ve firmě byly seznámeny s její IT částí. Podrobnosti o akci na našem blogu.

Hackaton – Smart City

Projekt Hackaton měl za účel naučit české a německé studenty spolupráci na vylepšení města pomocí automatizace. Projekt zabral jeden týden, přičemž první den sloužil k seznámení německých studentů se školou a našemu seznámení s Němci a již od druhého dne jsme utvořili skupiny a začali pracovat na Smart City. Celý článek o akci najdete na našem blogu.

Networking Academy Games – kategorie IoT

Soutěž se konala na SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Soutěžní tým skládající se ze studentů: Vojtěch Hořánek, Sergey Kuroedov a Jovan Láník byl po druhém kole na 21. pozici. Ve třetím kole dostaly soutěžní týmy za úkol sestavit a naprogramovat během tří hodin zařízení s mikrořadičem, které by podle pokynů v zadání umožňovalo ovládat krokový motor skrze webové rozhraní.

Slavnostní předávání certifikátů kurzu CCNA 1

V listopadu se uskutečnilo předávání odborných certifikátů CCNA1 úvodního kurzu počítačových sítí vyučovaného v rámci Cisco Academy. Více informací na našem webu.

CCNA1

Cortex PHP akademie

cortex     php

V 10 lekcích se zájemci o pokročilé techniky tvorby webu seznámí s OOP v PHP, s databázemi PostgreSQL a nástrojem DIBI, s návrhovou architekturou MVC, s využitím AJAX a další. Akademii vedou programátoři z firmy CORTEX, která s naší školou spolupracuje. Akademie začala v polovině ledna.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Soutěž v kybernetické bezpečnosti

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se v letošním školním roce zapojili do celostátní středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Školní kolo probíhalo elektronicky formou online testu. Naši žáci zaznamenali úspěch. Podrobnosti uvádíme na školním blogu.

Celkem 10 žáků 3. a 4. ročníku oboru Informační technologie úspěšně absolvovalo 2. kolo soutěže ve znalostech z oblasti kybernetické bezpečnosti. Všichni postupují do národního finále. Blahopřejeme.

kybernetická bezpečnost soutěž

Školní rok 2017/2018

Linux workshop

 linux

Výběrový workshop pro vážné zájemce o Linux. V 10 lekcích se žáci budou zabývat využitím Linuxu v prostředí Internetu z hlediska administrátora, prací s databázemi, webem a zabezpečením serverů. Workshop povede programátor a administrátor z firmy Insoft, která s naší školou úzce spolupracuje. Workshop probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

JAVA – základní kurz

inventi     java

V 10 lekcích se žáci seznámí se základy programování v jazyce JAVA, s nejnovějšími nástroji, s možnostmi testování a použití tohoto programovacího jazyka v praxi. Workshop povede zkušený programátor z firmy INVENTI Development s. r. o., která s naší školou spolupracuje. Na konci kurzu žáci zpracují závěrečnou úlohu a složí test, úspěšní získají firemní certifikát. Kurz probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

Cortex PHP akademie

cortex     php

V 10 lekcích se zájemci o pokročilé techniky tvorby webu seznámí s OOP v PHP, s databázemi PostgreSQL a nástrojem DIBI, s návrhovou architekturou MVC, s využitím AJAX a další. Akademii vedou programátoři z firmy CORTEX, která s naší školou spolupracuje. Akademie začala v polovině ledna.

 

OpenDay Inventi

V polovině ledna se zúčastnil výběr žáků třetího ročníku Dne otevřených dveří ve firmě Inventi. Žáci byli provedeni po prostorách firmy, měli šanci si promluvit s odborníky z jednotlivých oddělení na krátké besedě. Nakonec si mohli vyzkoušet vybavení pro odreagování tamních pracovníků. Zjistili tak, jak by to vypadalo, kdyby se rozhodli pro tuto firmu pracovat.

Inventi OpenDay

Game On

Na začátku prosince žáci ze specializace Herní grafika vyrazili na celosvětovou výstavu her GAME ON. Žáci měli možnost vyzkoušet si vybavení společnosti GX-Racer a společnosti Razer. Ve druhém patře začala malá naučná stezka historií počítačů a herních konzolí, která nás prováděla až do samotného konce. Zde se také objevily první arkádové hry, mezi nimiž se vyjímaly legendy jako je třeba Donkey Kong, Pac-Man a Space Invaders.

 

Přednáška firmy Cortex

Na záčátku prosince se konala úvodní přednáška společnosti Cortex, která studentům třetího a čtvrtého ročníku se zaměřením na vývoj webových aplikací, nabídla možnost účastnění se workshopů, které chce od ledna u nás na škole pořádat. Nejprve se žáci seznámili se základními informacemi o společnosti. Zajímavou pracovní pozicí jsou programátoři. Žáci mohou získat dlouhodobý pracovní poměr nebo brigádu. Víceo průběhu přednášky na našem blogu.

 

Future Port 2017

V září žáci navštívili akci s názvem Future Port Prague, což byla akce zaměřená především na trendy budoucnosti a pokročilé technologie, které by lidem mohly ulehčit život a zvýšit jejich komfort a pohodlí. Více o akci se dočtete na našem blogu.