Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, a to dva členy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti, a to dva členy, a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy, a to dva členy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání rady svolává její předseda.

Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení  hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení ředitelce školy.

Členové školské rady

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

tel.č.: 776 278 860

e-mail: freitas.zuzana@gmail.com

2021–2024

Hana Matonohová

tel.č.: 603 195 887

e-mail: matonohovahana@seznam.cz

2022–2025

 

Zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků:

Ing. Jiřina Koudelková

tel.č.: 737 255 512

e-mail: koudelkova@hinton.cz

2021–2024

 

 

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

 

e-mail: sedmihradska@centrum.cz

2021–2024

 

 

 Zástupci školy:

Mgr. Aneta Rezková

tel. č.: 274 016 231

e-mail: rezkova@uzlabina.cz

2021–2024

Mgr. Josef Řehulka

tel. č.: 274 016 264

e-mail:  rehulka@uzlabina.cz

2023–2024

Předseda/předsedkyně školské rady: Ing. Jiřina Koudelková

Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.