Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, a to dva členy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti, a to dva členy, a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy, a to dva členy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání rady svolává její předseda.

Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení  hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy.

Členové školské rady

Zástupci zřizovatele:

Ing. Tomáš Jabůrek

tel.č.: 603 808 905

e-mail: tomas.jaburek@gmail.com

2018–2021

Hana Matonohová

tel.č.: 603 195 887

e-mail: matonohovahana@seznam.cz

2019–2022

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

Dana Houdková

tel.č.: 603 452 464 

e-mail: houdkovadana@seznam.cz

2018–2021

Doplňovací volby proběhnou na podzim 2020.

 

 

 Zástupci školy:

PhDr. Yvetta Hádková

tel. č.: 274 016 237

e-mail: hadkova@uzlabina.cz

2018–2021

Mgr. Ing. Lukáš Hons

tel. č.: 274 016 230

e-mail: hons@uzlabina.cz

2018–2021

Předseda školské rady:  Dana Houdková

Místopředseda školské rady: Mgr. Ing. Lukáš Hons

Zápisy z jednání školské rady

Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy.