Otázky a odpovědi

Je pravda, že přihlášku ke studiu musí uchazeč poslat SŠ sám?

Ano, je to pravda. Uchazeč, respektive zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke studiu sám přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou má zájem. V naší škole přihlášku přijímá studijní oddělení denně od 7:30 do 16:00 hod.

 

Do kdy je třeba podat přihlášku k přijímacímu řízení?

Přihláška se přijímá vždy do 1. března.

 

Kdy mám odevzdat doporučení ŠPZ?

Doporučení ŠPZ musíte odevzdat spolu s přihláškou, tj. nejpozději do lhůty pro podání přihlášky.

 

Kolik přihlášek může uchazeč o studium podat?

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Vzor formuláře najdete na stránkách MŠMT nebo na naší webové stránce v sekci Uchazeč.

 

Platí se při podání přihlášky správní poplatek?

Neplatí. Podání přihlášky ke studiu není zpoplatněno.

 

Konají se na vaši školu přijímací zkoušky?

Ano, podrobnější informace najdete zde.

 

Co je to zápisový lístek?

Jedná se o tzv. potvrzení uchazeče, že na školu, na kterou byl přijat, nastoupí. Zápisový lístek musí uchazeč škole, kterou si vybral, zaslat nebo předat osobně nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Pokud lístek škola do 10 dnů neobdrží, má se za to, že uchazeč na školu nenastoupí a na jeho místo škola vypíše další kolo přijímacího řízení nebo přijme jiného uchazeče na základě podaného odvolání.

 

Kolikrát můžu podat zápisový lístek?

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jednou. Pouze v případě, že byl uchazeč přijat na základě odvolání, může si zápisový lístek vzít zpět a uplatnit ho ve škole, na kterou byl na základě odvolání přijat.

 

Kdo mi dá zápisový lístek?

Zápisový lístek, a to pouze jeden, obdrží uchazeč na své základní škole. V případě zletilého uchazeče nebo uchazeče cizince vydává zápisový lístek MHMP - odbor školství a mládeže, Jungmannova ulice č. 35, Praha 1, 6. patro.

 

Co se stane, když zápisový lístek ztratím?

Uchazeč, který ztratí zápisový lístek, obdrží na příslušném krajském úřadě duplikát.

 

Kde seženu přihlášku ke studiu?

Přihlášku ke studiu může uchazeč získat na základní škole, na střední škole, kam se hlásí, v prodejně SEVT nebo si přihlášku může stáhnout na našich webových stránkách

 

Musí být přihláška potvrzená ZŠ?

Ano. Ředitelství ZŠ tak potvrzuje správnost údajů, které jsou uvedeny na přihlášce a které jsou nezbytné pro přijímací řízení.

 

Můžu podat přihlášku elektronicky?

Ano. Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze. V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška zaslána jak prostřednictvím osobní datové schránky, tak e-mailem. Pokud nebudou konvertovány, musí být následně doloženy fyzickým předložením. Střední škole musí být předložen tiskopis s originálními podpisy (uchazeče, zákonného zástupce, ředitele ZŠ, popř. lékaře).

 

Kdy dostanu pozvánku ke zkoušce?

Pozvánku ke zkoušce obdrží uchazeč o studium doporučeně (prostřednictvím zákonného zástupce) nejpozději 14 dní před konáním JPZ.