78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM   

Ve školním roce 2021/2022 nebude třída oboru Technické lyceum otevřena. Jedná se o dobíhající obor.

Žáci získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 344, EQF 4.

Název ŠVP: TECHNICKÉ LYCEUM

Studijní program je koncipován jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením odborných předmětů. Pojetí programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, schopnosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti v praktických činnostech. Žáci získají širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou matematiky, fyziky a chemie. Mezi povinné odborné předměty patří technické kreslení a CAD systémy, deskriptivní geometrie,  úvod do programování, výtvarnictví a průmyslový design a aplikační software. Žáci se naučí využívat výpočetní techniky jako efektivního nástroje pro svůj profesní a osobnostní rozvoj.  Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Již od 1. ročníku se žáci učí dvěma cizím jazykům, povinně angličtině a němčině. Ve 4. ročníku mají ještě dvě hodiny odborné angličtiny.

Technické lyceum u nás – akce a zajímavosti

Na konci druhého ročníku si žáci volí jednu z následujících specializací:

Programování

Žáci pracují s pokročilejšími programovacími technikami, postupně programují nejrůznější konzolové, okenní i webové aplikace. Ve svých aplikacích používají databázové soubory, učí se aplikace propojovat, dbát na estetickou úroveň uživatelského rozhraní naprogramovaných aplikací. Plně využívají možností objektově orientovaného programování, tvoří rozsáhlejší projekty. Důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností, analytického myšlení, využívání znalostí získaných v jiných předmětech. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách s využitím vývojových nástrojů poskytovaných v rámci licence Microsoft Imagine Premium zdarma, a to i žákům pro domácí využití. 

Tvorba webových aplikací

Žáci jsou seznámeni s tvorbou komplexních webových projektů, vytvářejí moderní dynamické webové projekty v jazyce PHP, realizují propojení s databází MySQL. Pro své webové projekty využívají nástroje objektově orientovaného programování, seznámí se též s JavaScriptem, AJAX a JQUERY. Při tvorbě komplexních webových projektů dbají nejen na efektivitu, bezpečnost a přehlednost, ale též na jejich grafickou stránku.

Designové aplikace

SPŠE V Úžlabině je jedna z mála škol v Praze, která nabízí toto atraktivní zaměření, v němž se propojuje estetické a technické vzdělání. Žáci se seznámí s historií a současnými trendy produktového designu, se základy kresby a pravidly designové tvorby. Jsou vedeni k estetickému vnímání předmětů denní potřeby i technických přístrojů. Vytváří jednoduché návrhy drobných technických spotřebních předmětů včetně jejich konstrukčních řešení s ohledem na volbu použitého materiálu, ergonomii, funkčnost a ekologii. Naučí pracovat s CAD programy AutoCAD, Autodesk Inventor Profesional a Autodesk Alias Design Studio, které představuje světovou softwarovou špičku v oblasti průmyslového designu.  Odborné pracoviště žáka tvoří 22“ monitor, speciální tablet pro designéra a nejlepší softwarové vybavení pro produktivní konstrukční a designérské metody (Rapid Prototyping). Absolvent tohoto zaměření je technik s výtvarným cítěním, který dokáže pochopit návrh, funkci a tvorbu výrobku v souvislostech.

Uplatnění absolventů

Většina absolventů tohoto oboru pokračuje ve studiu na vysokých školách technického zaměření (technické fakulty ČVUT, MFF UK, fakulty se zaměřením na design) 

Absolvent s profilovým předmětem programování umí řešit jednoduché programátorské úlohy, tvořit, upravovat a spravovat webové stránky, nalezne uplatnění jako administrativní pracovník, technik, programátor, správce aplikací, tester.

Absolvent s profilovým předmětem tvorba webových aplikaci umí navrhnout, tvořit, upravovat a spravovat webové stránky, programovat webové aplikace. Nalezne uplatnění jako návrhář a programátor webových stránek.

Absolvent s profilovým předmětem designové aplikace je připraven pro výkon činností v oblasti průmyslového, tvarového a grafického designu. Ovládá speciální software pro designéry Autodesk Alias Studio, zná základní prvky designérské formy, jako jsou estetika, ergonomie, funkčnost, linie, tvar,

Učební plán

Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty - povinný základ 34 34 33 31 131
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Druhý cizí jazyk (NJ, RJ) 2/2 2/2 3/3 3/3 10/10
Odborná angličtina - - - 2/2 2/2
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka - - 1 2 3
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5 4 4 4 17
Fyzika 3 4 4 3 14
Chemie 3 2 2 - 7
Biologie 2 - - - 2
Základy ekologie - 1 - - 1
Ekonomika - - 2 2 4
Předměty povinné odborné          
Infomatika a VT 1 1 2 2 6
Aplikační software 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Technické kreslení a CAD systémy 2/2 2/2 - - 4/4
Deskriptivní geometrie - 2 2 - 4
Úvod do programování 2/2 2/2 - - 4/4
Výtvarnictví a průmyslový design 2 2 - - 4
      Odborná praxe    
Předměty volitelné profilové     3/3 3/3 6/6
Programování - - - - -
Tvorba webových aplikací - - - - -
Designové aplikace - - - - -

Vysvětlivky: 3/2 znamená 3 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělené

Technické lyceum u nás – akce a zajímavosti

Školní rok 2017/2018

Linux workshop

 linux

Výběrový workshop pro vážné zájemce o Linux. V 10 lekcích se žáci budou zabývat využitím Linuxu v prostředí Internetu z hlediska administrátora, prací s databázemi, webem a zabezpečením serverů. Workshop povede programátor a administrátor z firmy Insoft, která s naší školou úzce spolupracuje. Workshop probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

JAVA – základní kurz

inventi     java

V 10 lekcích se žáci seznámí se základy programování v jazyce JAVA, s nejnovějšími nástroji, s možnostmi testování a použití tohoto programovacího jazyka v praxi. Workshop povede zkušený programátor z firmy INVENTI Development s. r. o., která s naší školou spolupracuje. Na konci kurzu žáci zpracují závěrečnou úlohu a složí test, úspěšní získají firemní certifikát. Kurz probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

Cortex PHP akademie

cortex     php

V 10 lekcích se zájemci o pokročilé techniky tvorby webu seznámí s OOP v PHP, s databázemi PostgreSQL a nástrojem DIBI, s návrhovou architekturou MVC, s využitím AJAX a další. Akademii vedou programátoři z firmy CORTEX, která s naší školou spolupracuje. Akademie začala v polovině ledna.

 

Přednáška Kateřiny Rutherford

V polovině prosince se žáci prvního ročníku a žáci čtvrtého ročníku (specializace Designové aplikace) zúčastnili přednášky malířky a výtvarnice Kateřiny Rutherford, která jim představila svoji tvorbu. Více o akci na našem blogu.

 

Přednáška firmy Cortex

Na záčátku prosince se konala úvodní přednáška společnosti Cortex, která studentům třetího a čtvrtého ročníku se zaměřením na vývoj webových aplikací, nabídla možnost účastnění se workshopů, které chce od ledna u nás na škole pořádat. Nejprve se žáci seznámili se základními informacemi o společnosti. Zajímavou pracovní pozicí jsou programátoři. Žáci mohou získat dlouhodobý pracovní poměr nebo brigádu. Víceo průběhu přednášky na našem blogu.

 

NERVOUS TREES

V říjnu se žáci prvního ročníku vydali na výstavu Krištofa Kintery, která se konala v galerii Rudolfinum. Krištof Kintera je náš současný úspěšný výtvarník, který se věnuje modernímu umění. Jeho díla jsou postavena především na využití již použitých předmětů. Návštěva výstavy byla pro žáky inspirací, kterou mohou využít v rámci předmětu Výtvarnictví a průmyslový design.

 

Future Port 2017

V září žáci navštívili akci s názvem Future Port Prague, což byla akce zaměřená především na trendy budoucnosti a pokročilé technologie, které by lidem mohly ulehčit život a zvýšit jejich komfort a pohodlí. Více o akci se dočtete na našem blogu.