Informace o škole

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině je státní škola, jejím zřizovatelem je kraj, tj. hlavní město Praha. Školné se neplatí. Denní studium je určeno absolventům základních škol a žákům víceletých gymnázií s ukončenou povinnou školní docházkou (kvarta). Studijní program všech oborů v denním studiu je čtyřletý a je zakončen maturitní zkouškou. 

Škola má statut fakultní školy dvou fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Pro studenty je k dispozici školní knihovna. V průběhu studia připravujeme pro studenty celou řadu exkurzí, sportovních a kulturních akcí.

Vize školy

Vize je dána školním vzdělávacím programem a specializacemi jednotlivých studijních oborů.

Naším cílem je budovat školu všeobecného a hlavně odborného zaměření v oblastech informačních technologií a elektrotechniky, která je dostupná všem studentům bez rozdílu pohlaví a národnosti a systematicky dbá na kvalitu odborného vzdělávání, posilování jazykových a matematických kompetencí a podporuje u studentů vysoké morální hodnoty, a tím se stává přitažlivá jak pro své studenty a jejich rodiče, tak pro vysoké školy a zaměstnavatele.

Chceme být školou, kde na prvním místě stojí kvalita, kvalita výchovného a vzdělávacího procesu a vzájemných vztahů mezi studenty a pedagogy, mezi pedagogy navzájem, pedagogy a rodiči studentů, proces učení se studentů, přitažlivý obsah školních vzdělávacích programů, systematicky promyšlený vzdělávací proces, moderní vybavení a tím udržet trend vývoje technických oborů v praxi, spolupráce, zdravé a tvořivé klima, uplatnitelnost absolventa v praxi, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví každého studenta a zaměstnance, zajištění bezpečí, prevence, integrace.

Fakultní škola

Fakultní škola Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Dne 29. srpna 2019 podepsaly Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, zastoupená PhDr. Romanou Bukovskou, ředitelkou školy, a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, zastoupená prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc., děkanem fakulty, smlouvu o propůjčení titulu FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

SPŠE V Úžlabině se podepsáním smlouvy stala partnerem fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Smlouva upravuje formy spolupráce, jako jsou odborné konzultace pedagogům SPŠEaG V Úžlabině, kurzy vzdělávacího charakteru, nadstandardní přístup k informací, možnost využívat výukové prostory fakulty, den otevřených dveří výhradně pro studenty fakultní školy. Spolupráce s fakultou SPŠEaG V Úžlabině navíc umožňuje získávat nové kvalitní vyučující pro výuku zdravotnických a technických předmětů.

Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze

Fakultní škola FEL

Na základě zhodnocení dosavadní spolupráce byl naší škole opětovně propůjčen titul "Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze".

Dne 2. ledna 2023 podepsaly Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, zastoupená PhDr. Romanou Bukovskou, ředitelkou školy, a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, zastoupená prof. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D., děkanem fakulty, partnerskou smlouvu, ve které FEL ČVUT propůjčuje naší škole titul „Fakultní škola elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze“.

Touto smlouvou byla oficiálně stvrzena spolupráce mezi oběma školami, která se bude týkat zejména těchto činností:

 • Školy budou spolupracovat při ověřování nových vyučovacích metod a forem práce v rámci výzkumných činností vysokoškolských odborníků a studentů FEL ČVUT.
 • FEL ČVUT umožní SPŠE využívat své výukové prostory, včetně technického a materiálního vybavení.
 • FEL ČVUT poskytne bezplatně konzultace pedagogům SPŠEaG, zejména těm, kteří se podílejí na inovačních aktivitách. Tyto konzultace přispějí ke zvýšení kvality výuky studentů SPŠE.
 • Pedagogové SPŠEaG budou pravidelně informováni o akcích pořádaných FEL ČVUT, např. o kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání učitelů nebo o akcích pro studenty středních škol.
 • Pedagogové a studenti SPŠEaG budou seznamováni s novými poznatky z elektrotechniky a informačních technologií. FEL ČVUT zajistí z těchto oblastí odborné přednášky.

Hlavním cílem této spolupráce je modernizovat výuku studijních oborů vyučovaných na naší škole, kvalitně připravit absolventy školy pro studium vysokých škol technického zaměření nebo pro přímý vstup do praxe a přivést více středoškoláků ke studiu technických oborů.

Partner školy Unicorn College

logo Unicorn College

Od školního roku 2017/2018 je naše škola partnerem vysoké školy Unicorn College. Spolupracujeme zejména v oblasti odborných přednášek pro naše studenty.

Provoz školy

Budova se otvírá v 6:30 hodin a zavírá v 18:30. Výuka začíná v 7:45 hodin a končí mezi 14. až 15. hodinou, výjimečně po 16. hodině. Výdej obědů je od 11:30 do 14:15. 

Zvonění
  0. hodina   7:00 -   7:45
  1. hodina   7:45 -   8:30
  2. hodina   8:40 -   9:25
  3. hodina   9:35 - 10:20
  4. hodina 10:35 - 11:20
  5. hodina 11:30 - 12:15
  6. hodina 12:25 - 13:10
  7. hodina 13:20 - 14:05
  8. hodina 14:15 - 15:00
  9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:05 - 16:50

Školní knihovna

Knihovna je učená všem studentům, vyučujícím a dalším zaměstnancům školy. Knihovní fond obsahuje přes 8 000 jednotek. Knihy jsou evidovány v elektronickém katalogu. Výpůjční doba je pro studenty 14 dní (lze prodloužit), pro vyučující 1 měsíc. Knihu si čtenář může, pokud je právě půjčená, rezervovat. O jejím vrácení je čtenář informován e-mailem.

Beletrie

 • školní četba: od Gilgameše k Vieweghovi
 • klasická díla světové literatury
 • oddechové: sci-fi, detektivky, romány

Odborná literatura z mnoha oborů

 • elektrotechnika, automatizace, počítače, strojírenství (příručky, návody, tabulky)
 • fyzika, biologie, ekonomie, politologie, historie
 • lékařství, sport, ochrana životního prostředí ad.
 • jazykověda

Odborná periodika

 • CHIP, Computer, Extra PC, Security World
 • A-Radio - Praktická elektronika
 • Světlo, Automa, Sdělovací technika
 • Redway, Scientific American, History, Senát

Provozní doba

pondělí 12:30 - 14:30
úterý 12:30 - 14:30
středa 12:30 - 14:30
čtvrtek 12:30 - 14:30
pátek 12:30 - 14:30

Sport

V průběhu školního roku se studenti mohou účastnit celé řady sportovních akcí:

 • týdenní lyžařský kurz pro 1. ročníky,
 • týdenní vodácký kurz pro 2. ročníky,
 • týdenní cyklistický kurz pro 3. ročníky,
 • sportovní kroužky,
 • fotbalový turnaj mezi třídami,
 • sportovní den,
 • orientační běh.

Exkurze

Pro studenty připravujeme celou řadu exkurzí z oblasti odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Mezi firmy, instituce a akce, které zařazujeme do programu exkurzí patří například:

 • Foxconn technology. cz, Kutná Hora – uznávaný globální leader v  poskytování kompletních služeb v oblasti IT a produkci spotřební elektroniky
 • TPCA Kolín – automobilka
 • IQ Landie
 • CTECH, s. r. o.
 • Nemocnice Na Homolce
 • Nemocnice Motol
 • Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
 • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
 • DC2 TTC Teleport
 • Spalovna Malešice
 • Veletrh For Arch
 • Národní technická knihovna
 • Štefánikova hvězdárna
 • Veletržní palác: Permanentní revoluce (moderní umělecké směry)
 • Památník Karla Čapka ve Strži
 • Památník Franze Kafky
 • Muzeum B. Hrabala - Nymburk

Kultura

Klub mladého diváka

Na škole již několik let působí Klub mladého diváka. Do divadel chodí studenti sami, vstupenky jsou zajišťovány vyučujícími českého jazyka. Díky vhodnému výběru představení zejména v menších pražských divadlech studenti nacházejí cestu k dramatickému umění a zajímavé náplni volného času.

Divadelní představení

Během školního roku se studenti zúčastní jednoho nebo dvou kulturních pořadů. Zhlédnou některou divadelní hru, která se vztahuje k probírané dramatické tvorbě. Vše záleží na nabídce kulturních institucí. Spolupracujeme zejména s Divadlem Různých Jmen, Švandovým divadlem, Divadlem na Palmovce či divadlem Applause.

Toulky Prahou s Úžlabinou

Pravidelně pořádáme akci, při níž studenti 1.–3. ročníků procházejí nejzajímavějšími místy Prahy a jejího okolí, navštěvují významné památky či muzea. Na některé vycházky je zajištěn odborný výklad, jindy se role průvodců ujímají sami vyučující. Pražské toulky mají u studentů dobrý ohlas, jsou inspirující jak pro ně, tak pro jejich učitele.