79-41-K/41 GYMNÁZIUM   logo oboru gymnázium

Žáci získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 344, EQF 4.

ŠVP pokrývá učivo vymezené v RVP příslušného oboru.

Širší rozsah učiva nad rámec vymezený v RVP si stanoví škola sama ve svém školním vzdělávacím programu vzhledem ke své profilaci.

ŠVP je závazný pro všechny žáky.

Plná verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu ředitelky školy.

Název ŠVP: GYMNÁZIUM

Základní informace

Od školního roku 2023/2024 otevírá naše škola nový obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium. V současné době je podána žádost o zápis studijního oboru do rejstříku škol.

Do 1. ročníku čtyřletého denního studia budeme přijímat 30 žáků. Studium je určeno pro uchazeče z devátých tříd základní školy nebo studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, chlapce i dívky.

Otevřením třídy gymnázia chceme propojit svět všeobecného vzdělání se světem digitálních technologií a polytechniky a obohatit studium o nové poznatky a dovednosti z oborů, jako jsou robotika a programování. Naši strategii jsme promítli do učebního plánu oboru a do profilu absolventa.

Vzdělávací obor Gymnázium vybaví žáka takovými kompetencemi, které se stanou základem pro jeho profesní i občanský život, připraví ho ke studiu na vysokých školách všech typů v České republice i v zahraničí a povedou ho k vědomí nutnosti celoživotního vzdělávání.

Studijní program odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia. Studenti získají široké znalosti a dovednosti v humanitních a přírodovědných disciplínách. Studují dva cizí jazyky, anglický a německý. Od 3. ročníku si studenti volí jeden předmět technického zaměření, robotiku, nebo programování. Od 4. ročníku si studenti volí dva předměty, pomocí kterých se budou zdokonalovat v oborech, které je zajímají nebo budou předmětem jejich vysokoškolského studia.

Na konci druhého ročníku si žáci volí pro 3. a 4. ročník jeden z následujících předmětů technického zaměření:

Robotika

Žák získá znalosti a základní zkušenosti z oblasti aplikované kybernetiky s důrazem na jejich praktické využití v oblasti robotiky. Seznámí se s různými druhy snímačů základních veličin, pohonných jednotek a dalších akčních prvků roboty a s různými typy komunikačních sběrnic. Dále si osvojí programování jednoduchých řídicích aplikací s využitím mikrokontrolérů (jako je např. Arduino nebo ESP32) či počítače. Samozřejmostí je i využití principů IoT a tvorba vizualizací.

Programování

Žák rozumí obecným principům programování, které mu umožní se rychle zorientovat v libovolném programovacím jazyce. Je schopen algoritmického myšlení i praktické realizace v programovacím jazyce dle jeho volby. Volitelný předmět dává stabilní základ pro rozšiřující studium na vysoké škole. Dovednosti z výuky lze využít jak pro tvorbu jednoduchých komerčních aplikací, tak jako podporu pro studium či výzkumnou činnost, např. pro získání experimentálního důkazu, zpracování dat či vytvoření simulace.

Na konci třetího ročníku si žáci volí dva z následujících seminářů pro 4. ročník:

z matematiky, fyziky, chemie, biologie, historický, společenskovědní.

Učební plán

  1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Předměty celkem 33 35 35 29 132
Předměty - povinný základ          
Český jazyk a literatura 4/1 4/1 4/1 4/1 16/4
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Německý jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd - 2 1 2 5
Ekonomika - - 3/3 1 4/1
Dějepis 2 2 2 - 6
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5/1 4/1 4/1 4/1 17/4
Fyzika 2 2 2 - 6
Biologie 2 2 2 - 6
Chemie 2 2 2 - 6
Zeměpis 2 2 2 - 6
Přírodovědná praktika 2/2 - 2/2 - 4/4
Informatika a ICT 2/2 2/2 - - 4/4
Hudební výchova/Výtvarná výchova* 2/2 2/2 - - 4/4
Základy techniky - 3/3 - - 3/3
Maturitní projekt - - - 2/2 2/2
Volitelné předměty          
Robotika - - 3 4 7
Programování - - 3 4 7
Seminář z fyziky - - - 2 2
Seminář z chemie - - - 2 2
Seminář z biologie - - - 2 2
Historický seminář - - - 2 2
Společenskovědní seminář - - - 2 2
Seminář z matematiky - - - 2 2

Vysvětlivky: 

2/2 znamená 2 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělené

* Pro 1. a 2. ročník si žák povinně zvolí jeden z umělecky zaměřených předmětů.