Školní poradenské pracoviště

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině zřizuje dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 197/2016 Sb.) školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). ŠPP poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci studenta a dalšími odborníky.

Pro studenty školy se rovněž organizují preventivní a intervenční programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti, jsou certifikované a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech těchto aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Martina Adámková – výchovná poradkyně (VP) absolventka akreditovaného programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

Kontakty:
telefonní číslo: 274 016 252, 274 016 276
e-mail: adamkova@uzlabina.cz
kabinet: 207b, 004
konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Aneta Rezková – školní metodička prevence (ŠMP) absolventka akreditovaného specializačního studia CŽV pro výchovné poradce – Katedra psychologie FF UK Praha

Kontakty:
telefonní číslo: 274 016 247
e-mail: rezkova@uzlabina.cz
kabinet: 206
konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Libuše Vránková – školní psycholožka

vzdělání:

 • FF UK, obor psychologie a pedagogika
 • výcvik v individuálním, rodinném a skupinovém poradenství
 • výcvik v psychoterapii

Kontakty:
telefonní číslo: 274 016 235
e-mail: vrankova@uzlabina.cz
kabinet: 011
konzultace: čtvrtek 8:00–15:00 (nebo dle dohody)

Spolupracující pedagogicko-psychologická poradna

Objednání klientů do PPP přes kontaktní formulář

Kontakty:
PPP Jabloňová 3141/30a, Praha 10, Zahradní Město
www.ppp10.eu
Mgr. Václav Škvařil
e-mail: skvaril@ppp10.eu

Konzultační tým – složený z vybraných pracovníků školy, vedení školy, třídních učitelů a vedoucích učitelů studijních skupin.

Program poradenských služeb (popis a vymezení rozsahu činností)

VÝCHOVNÝ PORADCE (VP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Ve spolupráci s dalšími pedagogy zajistit vzdělávání studentů se SVP a studentů nadaných a vytvořit jim potřebné podmínky pro jejich vzdělávání (např. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování IVP, intenzivní spolupráce s asistenty pedagoga); podle potřeby zajistit studentům se SVP a studentům nadaným potřebnou vstupní a průběžnou diagnostiku pro školská poradenská zařízení (např. dotazníky pro SŠ).
 2. Ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhledávat studenty, kteří vyžadují zvláštní pozornost (např. návrhy na další péči pro tyto studenty, vytvoření a vyhodnocování plánu pedagogické podpory).
 3. Spolupracovat s konkrétními ŠPZ při zajištění podpůrných opatření a intervenční činnosti pro studenty se SVP (např. konzultace doporučených podpůrných opatření, kompenzačních pomůcek, úpravy IVP během školního roku).
 4. Spolupracovat podle potřeby se zákonnými zástupci, zletilými studenty i studenty školy (např. při výběru dalšího studia, nebo pracovní pozice, při integraci studenta, při prevenci školní neúspěšnosti, při porušování školního řádu, neomluvené absenci, ukončení nebo přerušení studia, při sportovní činnosti v době školní výuky, zdravotních obtížích; poskytovat informace o činnosti školy a školských poradenských zařízeních).
 5. V oblasti kariérového poradenství zprostředkovávat aktuální informace studentům, studentům se SVP, studentům cizincům, zákonným zástupcům, pedagogům o možnostech studia na různých typech VŠ, VOŠ, (např. organizovat setkání se zástupci VŠ, VOŠ, informovat o termínech Dnů otevřených dveří, termínech veletrhů dalšího studia; zprostředkovat setkání se zástupci Úřadů práce; se zástupci firem, s podnikatelskou sférou při rozhodování výběru pracovní pozice).
 6. Průběžně poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům (např. v oblasti kariérového rozhodování studentů; při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání studentů se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP, v práci s nadanými a mimořádně nadanými studenty; zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, při prevenci školní neúspěšnosti; při kázeňských problémech; proškolení, semináře organizované odborníky; spolupráce s asistenty pedagoga).
 7. Ve spolupráci s dalšími pedagogy připravit příznivé školní klima pro integraci studentů s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí.
 8. V rámci prevence školní neúspěšnosti pracovat v průběhu školního roku se studenty s nevyhovujícími studijními výsledky (např. společně s třídními učiteli a vyučujícími daného předmětu a zákonnými zástupci vytvořit plán možné nápravy).
 9. Intenzivní spolupráce se školní metodičkou prevence.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP) – PORADENSKÁ, METODICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST

 1. Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů (akce dle PPŠ).
 2. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
 3. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
 4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o studenty s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 5. Poskytovat metodickou podporu učitelům a informační činnost pro učitele a zákonné zástupce.
 6. Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení.
 7. Intenzivní spolupráce s výchovnou poradkyní.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí studenti a pedagogové,

jmenuji se Mgr. Libuše Vránková a pracuji na SPŠEaG v Úžlabnině jako školní psycholog. Mojí náplní práce je především podpora, pomoc a psychologické poradenství pro studenty, jejich rodiče a pedagogy.

Jsem ve škole podle domluveného harmonogramu ve čtvrtek od 8:00 do 16:00: 16. 3., 23. 3., 13. 4., 20. 4., (pátek) 21. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6.

Podle individuální potřeby bude psychologická podpora a pomoc poskytována i v jiných termínech.

Najdete mě v kanceláři 011. Se studenty a jejich rodiči je rovněž možná komunikace přes e-mailovou adresu: vrankova@uzlabina.cz.

Jaké psychologické služby nabízím?

Studentům nabízím pomoc a podporu, pokud:

 • mají problémy se školním výkonem,
 • ztratili studijní návyky,
 • mají problémy s docházkou a dodržováním školního řádu,
 • mají problémy se začleněním do třídního kolektivu,
 • mají potřebu sebepoznání a seberozvoje (nácvik komunikativních dovedností, asertivního chování a empatie, uvědomění si svých silných a slabých stránek),
 • mají potřebu změnit životní styl,
 • potřebují pomoc při řešení osobních problémů,
 • mají partnerské problémy,
 • potřebují pomoc při  řešení  problémů  v rodině – vztahy s rodiči, sourozenci a širší rodinou,
 • potřebují si popovídat o tom, co je trápí, jsou depresivní, přepadl je smutek nebo strach,
 • potřebují kontakty na další odborná pracoviště (SVP, pracovistě klinické psychologie nebo psychiatrii).

Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • při vzájemnému poznávání,
 • při formování pozitivního klimatu ve třídě,
 • při řešení náročných situací, které ve třidě nastaly.

Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, pokud

 • potřebují pomoc při řešení výchovných nebo výukových potíží svých dětí,
 • mají pocit, že jejich dítě něco trápí,
 • v rodině nastala náročná životní situace, rozvod, úmrtí…

Jsem vázána mlčenlivostí a s citlivými údaji, které ve své práci získám, zacházím v souladu s platnými předpisy. Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či vyšetření jsou důvěrné a bez souhlasu studenta nebo jeho zákonného zástupce nebudou poskytovány dalším osobám. Služby školního psychologa jsou pro studenty i zákonné zástupce bezplatné. Tyto služby lze poskytnout jen se souhlasem zákonného zástupce.

Společně problémy zvládneme, na setkání se těší Mgr. Libuše Vránková

AKCE PRO ŽÁKY DLE PPŠ

 • Adaptační program
 • Navazující program
 • Seminář o racionálním studiu
 • Besedy a přednášky (Policie ČR, Muzeum Policie ČR)
 • Testy profesní orientace
 • Den s vysokými školami a zaměstnavateli
 • Zahraniční odborné praxe
 • Soutěže odborné a sportovní
 • Sportovní a volnočasové aktivity
 • Akademie školy, ples školy
 • Kulturní akce a akce v oblasti vědy a techniky
 • Vzdělávací a poznávací zájezdy a exkurze
 • Charitativní akce

 

Souhlas s poskytováním poradenských služeb Školního poradenského pracoviště

Minimální preventivní program je k nahlédnutí na sekretariátu školy.