Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. NÁZEV

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

V usnesení rady Národního výboru hlavního města Prahy číslo 358/P ze dne 13. prosince 1983 byl podán návrh na zřízení Střední průmyslové školy v Praze 10, V Úžlabině 320. Škola zahájila svou činnost 3. září 1984. Stěžejním předpisem upravujícím postavení naší střední školy je zákon č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Založením školy naplňujeme čl. 33 Listiny základních práv a svobod, který stanoví povinnost státu poskytnout občanům přiměřené podmínky k bezplatnému vzdělávání na středních školách.

V současné době je naše škola zřízena na základě zřizovací listiny Hlavního města Prahy a je řízena statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy, PhDr. Romanou Bukovskou, která je zároveň v souladu s § 166 školského zákona ředitelkou školy. Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), sídlo zřizovatele: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, dohled nad školou provádí odbor školství a mládeže MHMP, v intencích školského zákona škola podléhá kontrolám ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Právní forma: příspěvková organizace. Typ školy: střední škola    

Účel: poskytování vzdělání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační schéma 2020/2021

Organizační schéma 2019/2020 (PDF 499 kB)

Organizační schéma 2018/2019 (PDF 499 kB)

Organizační schéma 2017/2018 (PDF 343kB)

Organizační schéma 2016/2017(PDF 346kB)

Organizační schéma 2015/2016(PDF 196kB)

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontakty

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Bankovní spojení PPF banka, a. s. 2003700001/6000. Pro správné určení platby je nutné uvést variabilní symbol.
Platby obědů: číslo účtu: 2003700036/6000, variabilní symbol přiděluje vedoucí kuchyně
Platby kurzů: číslo účtu: 2003700044/6000, variabilní symbol přiděluje třídní učitel

6. IČ

61385409

7. DIČ

CZ61385409

8. DOKUMENTY

Inspekční zpráva 2017

Dodatek č. 4 ke Školnímu řádu 2020/2021

Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu 2020/2021

Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu 2020/2021

Dodatek ke Školnímu řádu 2020/2021

Školní řád pro školní rok 2020/2021

Dokumenty pro denní formu vzdělávání

Rozpočet 2021 - (PDF 773 kB)

Rozpočet 2020 - (PDF 611 kB)

Rozpočet 2019 - (PDF 114 kB)

 

Zřizovací listina platná od 1. 9. 2016 - (PDF 1,3 MB)

Zřizovací listina - (PDF 1,4 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020 - (PDF 1,7 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019 - (PDF 1,9 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018 - (PDF 2,2 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017 - (PDF 2,0 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 - (PDF 1,8 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 - (PDF 1,8 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 - (PDF 1,8 MB)

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Další informace lze získat na www.uzlabina.cz a v sekretariátu školy v úředních hodinách.

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Příjem žádostí a dalších podání je možný:
  1. v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  2. elektronicky na e-mailové adrese školy,
  3. poštou na doručovací adresu školy.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky je třeba podat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:
  1. v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  2. elektronicky na e-mailové adrese školy,
  3. poštou na doručovací adresu školy.

12. FORMULÁŘE

Formuláře

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY NA ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

https://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. PŘEDPISY

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
Výše uvedené předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy po předběžné dohodě na tel. čísle 274 016 220 nebo jsou volně dostupné na internetu.

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
Za každých započatých 30 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací Kč 50,--

Fotokopie   Cena včetně DPH
  Černobílá kopie jednostranná formát A4 2,00
  Černobílá kopie oboustranná formát A4   3,00
  Černobílá kopie jednostranná formát A3 4,00
  Černobílá kopie oboustranná formát A3 5,00
  Barevná kopie jednostranná formát A4 8,00
  Barevná kopie oboustranná formát A4 14,00
  Barevná kopie jednostranná formát A3 16,00
  Barevná kopie oboustranná formát A3 28,00
Nosiče CD ROM 10,00
  DVD ROM 15,00
Ostatní náklady  Telefonické spojení dle platných tarifů
Poštovné  Listovní zásilka na dobírku - doporučeně dle hmotnosti zásilky a platných poštovních sazeb

Podmínky vybírání úhrad

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle výše uvedeného sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti na sekretariátu školy nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet školy, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou, a to vždy předem.

16. LICENČNÍ SMLOUVY

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 - (PDF 653kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 - (PDF 649kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 - (PDF 584kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 - (PDF 468kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 - (PDF 470kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 - (PDF 123kB)

18. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

e-mail: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, jsou k nahlédnutí u sekretářky ředitelky školy.

Poučení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti

Informace o zpracování osobních údajů - testování a samotestování COVID-19