Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 000638421

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 byla zřízena usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 6/15 a sídlí na adrese V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10. Zřizovací listina je ze dne 28. 4. 2011 a nabyla účinnosti 1. 9. 2011. Poslední změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 byla schválená usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy č. 18/33 ze dne 16. 6. 2016 a nabyla účinnosti 1. 9. 2016 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.  

Organizační schéma 2022/2023

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:    Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

V Úžlabině 320/23

100 00 Praha 10

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny

Podatelna:  pondělí-pátek 8:00-11.30, 12:00-15:30

Ředitelka:  po telefonické domluvě

Zástupce ředitelky:  po telefonické domluvě

Vedoucí školní jídelny: po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení:

ústředna: 274 016 211

ředitelka školy: PhDr. Romana Bukovská, 274 016 213, e-mail: bukovska@uzlabina.cz

statutární zástupce: Mgr. Ing. Lukáš Hons, 274 016 230, e-mail: hons@uzlabina.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr. Radka Müllerová, 274 016 225, e-mail: mullerova@uzlabina.cz

sekretariát ředitelky: Jana Kudrnová, 274 016 220, e-mail: kudrnova@uzlabina.cz

studijní oddělení: Marcela Svítková, 274 016 238, e-mail: svitkova@uzlabina.cz

vedoucí školní jídelny: Romana Reitermannová, 274 016 215, e-mail: reitermannova@uzlabina.cz

výchovná poradkyně: Mgr. Martina Adámková, 274 016 252/276, e-mail: adamkova@uzlabina.cz

metodička prevence rizikového chování: Mgr. Adéla Rezková, 274 016 247, e-mail: rezkova@uzlabina.cz

pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová, 731 609 403, e-mail: consultant@moore-czech.cz

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: https://uzlabina.cz

4.6 Adresa podatelny

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

V Úžlabině 320/23

100 00 Praha 10

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: info@uzlabina.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: k63zt5p

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Platby obědů: číslo účtu: 2003700036/6000, variabilní symbol přiděluje vedoucí kuchyně 
Platby kurzů: číslo účtu: 2003700044/6000, variabilní symbol přiděluje třídní učitel

Pro správné určení platby je nutné uvést variabilní symbol, ten je přidělen při zahájení studia.

6. IČO

61385409

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Škola není plátcem DPH.

8. DOKUMENTY

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Školní řád pro školní rok 2022/2023

Klasifikační řád pro školní rok 2022/2023

Školní řád pro školní rok 2021/2022

Inspekční zpráva 2017

Dodatek č. 4 ke Školnímu řádu 2020/2021

Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu 2020/2021

Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu 2020/2021

Dodatek ke Školnímu řádu 2020/2021

Školní řád pro školní rok 2020/2021

Dokumenty pro denní formu vzdělávání

 

Rozpočet 2022 - (PDF 697 kB)

Rozpočet 2021 - (PDF 773 kB)

Rozpočet 2020 - (PDF 611 kB)

Rozpočet 2019 - (PDF 114 kB)

 

Zřizovací listina platná od 1. 9. 2016 - (PDF 1,3 MB)

Zřizovací listina - (PDF 1,4 MB)

 

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/2021 - (PDF 1,7 MB) 

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020 - (PDF 1,7 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019 - (PDF 1,9 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018 - (PDF 2,2 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017 - (PDF 2,0 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 - (PDF 1,8 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 - (PDF 1,8 MB)

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 - (PDF 1,8 MB)

 

Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin - v listinné podobě v ředitelně školy

Dokumentace BOZP a PO - v listinné podobě v ředitelně školy

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace - v listinné podobě v ředitelně školy

Soubor vnitřních směrnic a předpisů - v listinné podobě v ředitelně školy

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

  • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
    – v listinné podobě na sekretariátě školy.
  • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
    – po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
  • Doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy.
  • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy.
  • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy.

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webové stránce Hlavního města Prahy.

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

10. PŘÍJEM PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PODNĚTŮ

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Fotokopie   Cena včetně DPH
  Černobílá kopie jednostranná formát A4 2,00
  Černobílá kopie oboustranná formát A4   3,00
  Černobílá kopie jednostranná formát A3 4,00
  Černobílá kopie oboustranná formát A3 5,00
  Barevná kopie jednostranná formát A4 8,00
  Barevná kopie oboustranná formát A4 14,00
  Barevná kopie jednostranná formát A3 16,00
  Barevná kopie oboustranná formát A3 28,00
 Nosiče DVD ROM 50,00
  DVD ROM - film dle skutečných nákladů
Ostatní náklady  Telefonické spojení dle platných tarifů
Poštovné  Listovní zásilka  dle platného poštovního sazebníku
Další věcné náklady   dle formy poskytovné informace
Osobní náklady přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 150,00

Podmínky vybírání úhrad

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle výše uvedeného sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti na sekretariátu školy nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet školy, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou, a to vždy předem.

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

Škola nemá licenční smlouvy.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 - (PDF 181 kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 - (PDF 653kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 - (PDF 649kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 - (PDF 584kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 - (PDF 468kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 - (PDF 470kB)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 - (PDF 123kB)

15. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

e-mail: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, jsou k nahlédnutí u sekretářky ředitelky školy.

Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti