ECDL/ICDL - European/International Certification of Digital Literacy

je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Tyto programy pokrývají uživatelské znalosti a dovednosti ve všech běžných oblastech využití prostředků ICT, od kancelářských programů, přes grafické nástroje, až po informační systémy, a to v různých úrovních obtížnosti.

Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.

Akreditované středisko pro ECDL testování

ECDL testování je:

 • MĚŘITELNÉ … všechny programy ECDL mají definovány Sylaby, které strukturovaně, přesně a detailně specifikují požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností
 • PRAKTICKÉ … drtivá většina otázek a úkolů je „ze života“, testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají ^v průběhu svého studia či v profesní praxi
 • STANDARDIZOVANÉ … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • OBJEKTIVNÍ … jednotná metodika hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekce kvality, národní profesní neziskové organizace, které jsou garanty kvality testování
 • NEZÁVISLÉ … testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů.

Jednotlivcům ECDL může přinést:

 • ECDL CERTIFIKÁT jako mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE, protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upřednostňováni a nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ, protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ vlastních znalostí a dovedností při práci s počítačem
 • OSOBNÍ MOTIVACI pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle „objeví spoustu nového“
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY a následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli.

Zaměstnavatelům ECDL může přinést:

 • SROZUMITELNOU INFORMACI, že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU při přijímacích pohovorech neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. „umí s počítačem“
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně „dovzdělávat“ a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy.

Podrobnější informace o konceptu ECDL naleznete zde: www.ecdl.cz

Základní informace o testování (indexy, požadavky, certifikáty, hodnocení)

Naše škola má s testováním ECDL bohaté zkušenosti. Výuka předmětů Aplikační software, Informační a komunikační technologie a některých dalších odborných předmětů je i v ŠVP přizpůsobena požadavkům ECDL testů. Škola má dvě akreditované místnosti pro ECDL testování. Informace o testovacích platformách jsou k dispozici zde.

Indexy ECDL

Pro testování z libovolného modulu musí být uchazeč vlastníkem ECDL indexu. Základní informace o indexech jsou k dispozici zde.

Požadavky k jednotlivým modulům

Přehled certifikátů ECDL

Hodnocení testů – program ECDL Core

Testy ze všech modulů programu ECDL hodnotí vždy akreditovaný tester. Každý uchazeč má na vypracování testu z daného modulu maximálně 45 minut (u modulů Advanced 60 minut) čistého času. Pro úspěšné absolvování testu musí uchazeč získat alespoň 75 % bodů.

Termíny testování, přihlašování zkoušek, příprava na zkoušky

 • žáci školy řeší vše prostřednictvím školního intranetu
 • zájemci z řad veřejnosti mohou kontaktovat manažera testovacího střediska
 • pro přípravu na vybrané moduly je možné využít E-learning ECDL, který byl akreditován jako doporučený výukový materiál pro přípravu na ECDL testy. Výukové materiály jsou tvořeny studijními materiály, videonávody a příklady k procvičení (včetně správných řešení). E-learning ECDL je k dispozici na následující adrese: ecdl.uzlabina.cz/e-learning.

Ceník ECDL testování

SLUŽBY ECDL TESTOVÁNÍ (PROGRAM CORE) Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Veřejnost
Test ECDL Core Jednotlivá zkouška pro vlastníka ECDL indexu z jednoho libovolného modulu programu ECDL Core. 350 Kč 500 Kč
ECDL 4 Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, 4 libovolné moduly ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15), Certifikát Profile. 2 100 Kč 2 700 Kč
ECDL 6 Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, 6 libovolných modulů ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15), Certifikát Profile. 2 800 Kč 3 600 Kč
ECDL 10 Zvýhodněná sada: Index ECDL Profile, 10 libovolných modulů ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15), Certifikát Profile. 4 500 Kč 5 700 Kč
ECDL Core přípravný kurz Jedna vyučovací hodina (45 minut) intenzivní přípravy na složení libovolného modulu ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15). Individuální výuku vede akreditovaný tester ECDL. Výuka probíhá na základě požadavků a potřeb uchazeče. Výuka je vedena on-line. X 500 Kč
 
SLUŽBY ECDL TESTOVÁNÍ (PROGRAM ADVANCED) Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Veřejnost
Test ECDL Advanced Jednotlivá zkouška pro vlastníka ECDL indexu (Single nebo Expert) z jednoho libovolného modulu programu ECDL Advanced. 500 Kč 700 Kč
ECDL Advanced MAT1 Zvýhodněná sada: Index ECDL Single1 modul ECDL Advanced (AM3 nebo AM4), Certifikát ECDL Advanced. 950 Kč X
ECDL Advanced MAT2 Zvýhodněná sada:  Index ECDL Single, 2 moduly ECDL Advanced (AM3 a AM4), Certifikát ECDL Profile. 1 700 Kč X
ECDL Advanced Komplet

Zvýhodněná sada:  Index ECDL Single3 moduly Advanced, Certifikát ECDL Expert.

2 350 Kč 3 200 Kč
ECDL Advanced přípravný kurz Jedna vyučovací hodina (45 minut) intenzivní přípravy na složení libovolného modulu ECDL Advanced (AM3 až AM6). Individuální výuku vede akreditovaný tester ECDL. Výuka probíhá na základě požadavků a potřeb uchazeče. Výuka je vedena on-line. X 500 Kč
 
INDEXY Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Veřejnost
Index ECDL Single Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkoušce z jednoho libovolného existujícího nebo budoucího modulu základního a pokročilého  programu ECDL, programu Digitální fotografie a programu e-Citizen (1 modul). Do tohoto dokladu se zaznamenává úspěšně absolvovaná zkouška. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 297 Kč 297 Kč
Index ECDL Select Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z existujících, ale i budoucích modulů základního programu ECDL (maximálně 7 modulů). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 702 Kč 702 Kč
Index ECDL Profile Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z existujících, ale i budoucích modulů základního a pokročilého programu ECDL (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití. 1 077 Kč 1 077 Kč
Duplikát Indexu ECDL Vystavení duplikátu libovolného licenčního dokladu na jméno držitele. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska nebo držitele původního indexu. V odůvodněných případech může být vystavení duplikátu odmítnuto. 149 Kč 149 Kč
 
DOKLADY ECDL Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Veřejnost
Certifikát ECDL Start Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti. 150 Kč 200 Kč
Certifikát ECDL (bez karty) Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace. 150 Kč 200 Kč
Certifikát ECDL (plastová karta) Vystavení mezinárodně platného alternativního dokladu digitální kvalifikace (v podobě personifikované plastové karty). 100 Kč 150 Kč
Certifikát ECDL Profile Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšné absolvovaných zkoušek ze všech programů konceptu ECDL. 150 Kč 200 Kč
Certifikát ECDL Advanced Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti uvedené na dokladu. 200 Kč 250 Kč
Certifikát ECDL Expert Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionálních uživatelských znalostí a dovedností v oblasti kancelářských aplikací. 200 Kč 250 Kč

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.